Be­folk­nings­bo

BT - - NYHEDER -

INDVANDRING i en mail til BT.

Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et kan ik­ke op­ly­se, hvor man­ge af de nye ind­byg­ge­re der er flygt­nin­ge, fa­mi­lie­sam­men­før­te, øst­ar­bej­de­re osv.

BT har spurgt di­rek­te om, hvad det vil ko­ste at mod­ta­ge de man­ge ik­ke-ve­st­li­ge ind­van­dre­re frem mod 2020 – og hvor pen­ge­ne skal kom­me fra – men det sva­rer mi­ni­ste­ren ik­ke klart på:

»Den sti­gen­de til­strøm­ning af flygt­nin­ge og fa­mi­lie­sam­men­før­te la­eg­ger et be­ty­de­ligt pres på de of­fent­li­ge fi­nan­ser. Det er der­for, at re­ge­rin­gen fra be­gyn­del­sen har lagt va­egt på at be­gra­en­se til­strøm­nin­gen, på at sa­en­ke ud­gif­ter­ne til dem, som kom­mer, og gen­nem to­part­sog tre­parts-af­ta­ler hja­el­pe med at sik­re, at fle­re får job og kan for­sør­ge sig selv og de­res fa­mi­lie,« står der i mai­len. Sva­ert at få kvin­der­ne i ar­bej­de Forsk­nings­che­fen ved Ro­ck­wool Fon­den pe­ger på to kon­kre­te pro­ble­mer, som Dan­mark i åre­vis – og med mil­li­ar­dreg­nin­ger til føl­ge – har ka­em­pet med: »Det ene er at få dem ud på ar­bejds­mar­ke­det. Det er isa­er for kvin­der­ne ik­ke helt op­lagt. Det an­det er, at man skal ha­ve virk­som­he­der­ne til at an­sa­et­te dem. Det har man med to- og tre­part­s­af­ta­ler­ne for­søgt at fin­de løs­nin­ger på med f.eks. ind­slus­nings­løn,« si­ger Jan Ro­se Skak­sen.

Iføl­ge eks­per­ten bli­ver det i de kom­men­de år ‘helt af­gø­ren­de, hvor­dan konjunk­tu­rer­ne bli­ver’:

»Det er let­te­re at få ab­sor­be­ret så man­ge men­ne­sker med – for­ment­ligt – me­get la­ve kva­li­fi­ka­tio­ner, hvis der kom­mer godt gang i øko­no­mi­en. Hvis der kom­mer en bra­gen­de høj­konjunk­tur, så er op­ga­ven må­ske ik­ke umu­lig, men hvis det mod­sat­te bli­ver til­fa­el­det, bli­ver det me­get, me­get sva­ert,« si­ger han.

Dansk Fol­ke­par­tis Eu­ro­pa-ord­fø­rer Ken­neth Kri­sten­sen Berth kal­der ud­sig­ter­ne ‘skra­em­men­de’. 21.000 20.000 140.000 121.000 KP16* Dan­marks Sta­ti­stik 44.000 51.000 33.000 34.000

Dan­ske­re Ik­ke-ve­st­li­ge ind­van­dre­re Ve­st­li­ge ind­van­dre­re Ef­ter­kom­me­re, ik­ke-ve­st­li­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.