DF: ’Dansk­he­den er tru­et’

BT - - NYHEDER -

IN­TER­VIEW »Dansk­he­den er tru­et, for­di der bli­ver fa­er­re dan­ske­re i Dan­mark.« Så­dan ly­der det fra Dansk Fol­ke­par­tis Eu­ro­pa­ord­fø­rer Ken­neth Kri­sten­sen Berth, ef­ter at det står klart, hvor man­ge ik­ke-ve­st­li­ge ind­van­dre­re der kom­mer til Dan­mark frem mod 2020. Tal fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et vi­ser, at be­folk­nings­tilva­ek­sten i høj grad skyl­des indvandring. Det kan bli­ve va­er­re »Det er asyl­til­strøm­nin­gen og fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger samt indvandring i for­skel­li­ge af­skyg­nin­ger. Vi bli­ver jo ik­ke fle­re, for­di dan­sker­ne er be­gyndt at få mar­kant fle­re børn,« si­ger Ken­neth Kri­sten­sen Berth.

»Jeg for­hol­der mig til prog­no­ser­ne. For mig at se er der be­stemt og­så mu­lig­hed for, at det bli­ver va­er­re, end det ser ud nu.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.