Mben

BT - - NYHEDER -

248.000

»Der er me­get stor for­skel på, om folk kom­mer fra Eu­ro­pa el­ler fra Vest­a­si­en.

Jo, nog­le af bos­ni­er­ne var mus­li­mer, men de var det på en an­den må­de end dem, der kom­mer i dag. Der var ik­ke ta­le om bar­ne­bru­de el­ler fler­ko­ne­ri. Og det ge­ne­rel­le sta­de rent bog­ligt var og­så et helt, helt an­det.

Der­for kan man ik­ke sam­men­lig­ne de to ting. De ud­for­drin­ger, der ven­ter med den til­strøm­ning, vi ser i dag, over­sti­ger langt, langt den op­ga­ve, der ven­te­de den­gang.« 236.000

»Ja, iso­le­ret set, men de ta­ger job, som kun­ne va­e­re ta­get af dan­ske­re, der så står uden job. Det er ik­ke en­ty­digt en win-win-si­tu­a­tion.«

»Det er mu­ligt, men når jeg ser rundt og ser, hvad det er for stil­lin­ger som f.eks. øst­ar­bej­de­re ta­ger, så er det job, som li­ge så godt kun­ne ta­ges af dan­ske­re,« si­ger Ken­neth Kri­sten­sen Berth.

Ef­ter­kom­me­re, ve­st­li­ge • Ar­kiv­fo­to, telt­lejr for flygt­nin­ge i Thi­sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.