Sagsø­ger Pu­tin

BT - - NYHEDER -

ERSTATNINGSKRAV Fa­mi­li­er til of­re fra det nedskud­te ma­lay­si­ske pas­sa­ger­fly MH17 sagsø­ger Ruslands pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin ved Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­dom­stol. Det skri­ver avi­sen Syd­ney Mor­ning He­rald. Er­stat­nings­kra­vet er af­le­ve­ret til dom­sto­len af det au­stral­ske ad­vo­kat­fir­ma LHD Lawy­ers.

Det er fa­mi­li­er til 33 of­re, der kra­e­ver er­stat­ning, na­er­me­re be­stemt ti mil­li­o­ner au­stral­ske dol­lar – 48 mil­li­o­ner kro­ner – per of­fer.

Al­le 298 men­ne­sker om bord på fly­et blev dra­ebt, da det blev skudt ned i luftrum­met over det øst­li­ge Ukrai­ne den 17. juli 2014.

Fly­et – en Bo­e­ing 777 fra Ma­lay­sia Air­li­nes med flynum­me­ret MH17 – var på vej fra Hol­land til Ma­lay­sia, da det blev ramt af et BUK an­ti-luft­mis­sil. Er­stat­ning for trau­mer Iføl­ge do­ku­men­ter­ne, der er af­le­ve­ret til dom­sto­len, er kra­vet frem­sat af på­rø­ren­de i Au­stra­li­en, New Ze­aland og Ma­lay­sia.

I do­ku­men­ter­ne ha­ev­der ad­vo­kat­fir­ma­et, at Rusland har for­søgt at skju­le lan­dets in­vol­ve­ring i ned­skyd­nin­gen.

Jer­ry Skin­ner, ad­vo­kat hos LHD, si­ger til den au­stral­ske avis, at hans kli­en­ter øn­sker, at no­gen stil­les til an­svar.

»De vil ha­ve til­stra­ek­ke­ligt med pen­ge til, at det vi­ser, at Rusland ta­ger det­te al­vor­ligt,« ci­te­rer Syd­ney Mor­ning He­rald Jer­ry Skin­ner for at si­ge.

I øv­rigt over­ve­jer nog­le af fa­mi­li­er­ne til of­re­ne og­så at sagsø­ge Ma­lay­sia Air­li­nes for ska­der og man­gel på ind­tje­ning, li­ge­som de vil ha­ve er­stat­ning for de trau­mer, de er ble­vet på­ført på grund af ta­bet af de­res ka­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.