Fly­eks­pert: Det er sta­dig me­get mystisk

BT - - NYHEDER -

FLYSTYRT Selv om der er ble­vet fun­det vra­gre­ster, og der er mel­din­ger om røg få mi­nut­ter in­den styr­tet, så er der sta­dig me­get langt til at få klar­hed over, hvad der helt pra­e­cist er sket med Egyp­tAir-fly­et, der styr­te­de ned i Mid­del­ha­vet. Det vur­de­rer Paul Hul­me Har­ri­son, for­mand i In­ge­ni­ør­for­e­nin­gens Fly­ve­tek­ni­ske Sel­skab.

»Man kan sta­dig ik­ke kom­me med en for­mod­ning om, hvad der er sket. Det he­le står sta­dig me­get uklart,« si­ger han.

Iføl­ge Egyp­tens luft­fart­s­mi­ni­ster er det sta­dig for tid­ligt at si­ge, hvad der var år­sag til, at fly­et plud­se­lig for­svandt fra ra­darska­er­me­ne, da det var på vej mod Kairo fra Pa­ris.

Men han un­der­stre­ger li­ge­som man­ge an­dre, at den mest sand­syn­li­ge grund var et »ter­r­or­an­greb«.

Om det var til­fa­el­det, tør Paul Hul­me Har­ri­son hel­ler ik­ke kom­me med et bud på.

»Der er ik­ke no­get, der in­di­ke­rer, at det skul­le va­e­re sandt el­ler us­andt. Alt er mu­ligt. Men der be­gyn­der at kom­me nog­le en­kel­te brik­ker til pus­le­spil­let,« si­ger han.

Han vur­de­rer al­li­ge­vel, at det er us­and­syn­ligt, at der spra­eng­te en bom­be om bord på fly­et.

»Man ser lidt et bil­le­de af, at fly­et kom sam­let ned. Hvis det hav­de va­e­ret en bom­be, vil­le vrag­de­le ha­ve spredt sig og lan­de for­skel­li­ge ste­der.«

Der var 66 per­so­ner om bord. Her­af var der ti be­sa­et­nings­med­lem­mer. Blandt pas­sa­ge­rer­ne var to spa­ed­børn og et barn.

Ud over 30 egyp­te­re og 15 fransk­ma­end var der blandt an­det og­så en bri­te, en bel­gi­er og en po­rtu­gi­ser på fly­et. Der var in­gen dan­ske­re om bord.

Da fly­et plud­se­lig for­svandt fra ra­da­ren, hav­de det va­e­ret i luf­ten i tre ti­mer og 40 mi­nut­ter og var kun knap en halv ti­me fra luft­hav­nen i Kairo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.