Syg Ok­king svigtet på ple­je­hjem

BT - - NYHEDER -

OTIUM Jens Ok­kings al­der­dom er ik­ke ble­vet, som den fol­ke­ka­e­re sku­e­spil­ler og hans fa­mi­lie har drømt om. I dag sid­der han sva­ek­ket på et ple­je­cen­ter. Se­ne­st har han få­et fjer­net samt­li­ge ta­en­der i mun­den på grund af svig­ten­de ple­je.

Niels Ok­king, der er sku­e­spil­ler, Jens Ok­kings ae­ld­ste søn, me­ner, at hans far og de øv­ri­ge be­bo­e­re bli­ver svigtet.

I na­e­sten tre år har den nu 76-åri­ge Jens Ok­king va­e­ret be­bo­er på Na­est­ved Kom­mu­nes ple­je­cen­ter ’Sym­fo­ni­en’, og i den tid har det va­e­ret en kamp op ad bak­ke for at få ste­det og kom­mu­nen til at gi­ve Ok­king en or­dent­lig be­hand­ling.

På grund af mang­len­de tand­ple­je på ste­det har Jens Ok­king få­et fjer­net al­le ta­en­der, hans dy­re tand­pro­te­ser er for­s­vun­det fi­re gan­ge, op­sy­net er man­gel­fuldt, og han får ik­ke sin nat­me­di­cin. Til gen­ga­eld har Ok­king få­et sø­de sa­ger til kaf­fen, selv om sku­e­spil­le­ren li­der af suk­ker­sy­ge.

»Ste­det bli­ver kaldt ’Ska­eb­ne­sym­fo­ni­en’ i fol­kemun­de,« si­ger Ok­kings ae­ld­ste søn, 39-åri­ge Niels Ok­king med en let bit­ter lat­ter. Kom på ple­je­hjem For na­e­sten tre år si­den be­slut­te­de Jens Ok­king selv at flyt­te på ple­je­hjem, for­di han ik­ke vil­le lig­ge si­ne søn­ner Mads og Niels til last.

Drøm­men hav­de el­lers va­e­ret tre ge­ne­ra­tio­ner un­der sam­me tag, men Jens Ok­king in­si­ste­re­de på at kom­me på ple­je­hjem, så søn­ner­ne og de­res børn og ka­e­re­ster kun­ne få plads nok på den fa­el­les lan­de­jen­dom ved Hol­me-Ol­strup, ik­ke langt fra Na­est­ved.

»Det var på en må­de en god be­slut­ning og sam­ti­dig ve­mo­digt. Min søn var ked af det, for­di han hav­de et ta­et for­hold til sin far­far, og det var rart, at han var der. Drøm­men var tre ge­ne­ra­tio­ner un­der sam­me tag, men da Britt (Niels’ hu­stru. fik tvil­lin­ger, blev plad­sen lidt trang, og min far vil­le af sted.

Da vi in­stal­le­re­de ham på ’Sym­fo­ni­en’, så det pa­ent, nyt og for­nuf­tigt ud. Og her­hjem­me hav­de han sta­dig sit eget rum, når han var på be­søg. Men det var sva­ert, for jeg hav­de sgu al­drig reg­net med, at min far skul­le på ple­je­hjem,« forta­el­ler Niels Ok­king til BT.

Og ef­ter et halvt års tid gik det op for fa­mi­li­en, at der var no­get galt. Fjer­net al­le ta­en­der Den 76-åri­ge mand hav­de sva­ert ved at ta­ge va­re på en ra­ek­ke dag­lig­dags gø­re­mål og sin per­son­li­ge hy­giej­ne, blandt an­det tand­ple­je.

Og da han blev un­der­søgt, måt­te tand­la­e­gen kon­sta­te­re, at hans ta­en­der ik­ke kun­ne red­des på grund af al­vor­lig be­ta­en­del­se i tand­kø­det.

»Så re­sul­ta­tet blev, at han desva­er­re fik fjer­net al­le ta­en­der og er­stat­tet dem med en pro­te­se,« si­ger Niels Ok­king, der er over­be­vist om, at ste­det har svigtet, så hans far har mi­stet ta­en­der­ne.

Bå­de en tand­tek­ni­ker og vo­res tand­la­e­ge me­ner, at år­sa­gen til be­ta­en­del­ses­til­stan­den er mang­len­de tand­ple­je:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.