’Svar så, Løk­ke!’

BT - - NYHEDER -

SPØRGS­MÅL på Chri­sti­ans­borg. ’Straks­op­brems­ning af til­strøm­nin­gen’ hed ud­spil­lets punkt syv, der var et af Ven­stres slagnum­re i valg­kam­pen.

Si­den fik Løk­ke nøg­ler­ne til Stats­mi­ni­ste­ri­et, V-re­ge­rin­gen fik ved­ta­get en ra­ek­ke stram­nin­ger på asyls­om­rå­det, men al­li­ge­vel sat­te an­tal­let af asylan­sø­ge­re re­kord i 2015. Ef­ter­føl­gen­de er re­ge­rin­gen og Lars Løk­ke Ras­mus­sen ble­vet be­skyldt for at fø­re va­el­ger­ne bag ly­set, og 4. maj i år stil­le­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Dan Jør­gen­sen så Lars Løk­ke Ras­mus­sen føl­gen­de spørgs­mål:

’Hvor­dan vil stats­mi­ni­ste­ren de­fi­ne­re or­det straks­op­brems­ning, og hvad for­står stats­mi­ni­ste­ren ved or­det straks­op­brems­ning, jf. stats­mi­ni­ste­rens hyp­pi­ge brug af or­det i se­ne­ste valg­kamp?’

10. maj sva­re­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen:

’Jeg skal, jf. Fol­ke­tin­gets For­ret­nings­or­den § 20, stk. 1, an­mo­de om, at spørgs­må­let stil­les til ud­la­en­din­ge-, in­te­gra­tions- og bo­lig­mi­ni­ste­ren som den ved­kom­men­de mi­ni­ster.’

Dan Jør­gen­sen me­ner, at det vil­le ‘kla­e­de stats­mi­ni­ste­ren at sva­re’:

»I valg­kam­pen kig­ge­de han ind i ka­me­ra­er­ne og hans blik flak­ke­de ik­ke en mil­li­me­ter, når han sag­de, at han vil­le gen­nem­fø­re en straks­op­brems­ning. Stats­mi­ni­ste­ren har ik­ke kun­net le­ve­re. Og det vil­le kla­e­de stats­mi­ni­ste­ren, hvis han vil­le er­ken­de det. Nu vil han så ik­ke sva­re på, hvad det (straks­op­brems­ning, red.) er,« si­ger Dan Jør­gen­sen. Løk­ke: Fag­mi­ni­sters om­rå­de BT har spurgt Løk­kes rå­d­gi­ver Ja­cob Bruun Chri­sten­sen, hvor­for han ik­ke øn­sker at sva­re på so­ci­al­de­mo­kra­tens spørgs­mål. Stats­mi­ni­ste­rens spin­dok­tor skri­ver i en e-mail til BT, at det ‘frem­går af sva­ret med hen­vis­ning til reg­ler­ne i Fol­ke­tin­gets For­ret­nings­or­den at spørgs­må­let hen­vi­ses til den mi­ni­ster, som har an­svar for det på­ga­el­den­de om­rå­de.’

Det er el­lers ik­ke for­di, stats­mi­ni­ste­ren al­drig sva­rer på spørgs­mål fra fol­ke­tin­gets med­lem­mer. F.eks. har Løk­ke sva­ret på et spørgs­mål om sin fly­ve­tur med det ud­ska­eld­te lav­pris­sel­skab Ry­a­nair. I an­dre til­fa­el­de har han hen­vist spør­ge­ren til en an­den mi­ni­ster. Det gjor­de han f.eks., da han blev spurgt om kul­mi­ner­ne i re­pu­blik­ken Ki­ri­bati.

»Nej, jeg ved ik­ke, om det ry­ger au­to­ma­tisk vi­de­re, men jeg har spurgt man­ge gan­ge, og jeg for­ven­ter egent­lig ik­ke no­get svar fra hen­de. Hun ta­ler ba­re udenom,« si­ger Dan Jør­gen­sen,

»Der går nok ik­ke man­ge em­beds­mandsti­mer med at få stats­mi­ni­ste­ren til at sva­re på det spørgs­mål. Det er nok ik­ke det, der tra­ek­ker på stats­fi­nan­ser­ne,« si­ger Dan Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.