Ung sangsild: Her er min nye ka­e­re­ste

BT - - NYHEDER -

Ef­ter sid­ste års brud med rap­pe­ren Big Se­an har Ari­a­na Gran­de en­de­lig fun­det ka­er­lig­he­den på ny.

Den 22-åri­ge un­ge sangsild er nem­lig ble­vet ka­e­re­ster med in­gen rin­ge­re end sin egen dan­ser, Ri­cky Alva­rez.

»Vi er gla­de, og jeg er en me­get lyk­ke­lig pi­ge,« si­ger den Gram­my-no­mi­ne­re­de ’Bang Bang’-san­ge­r­in­de i et in­ter­view i den kom­men­de ju­ni­ud­ga­ve af mu­sik­ma­ga­si­net Bil­l­bo­ard.

»Jeg le­ver et me­get sundt liv li­ge i øje­blik­ket, og det er alt, hvad an­dre be­hø­ver at vi­de om det. An­det vil jeg ik­ke si­ge,« ly­der det fra den hem­me­lig­heds­ful­de stjer­nesan­ge­r­in­de om sin nye ka­e­re­ste.

Gran­de be­kra­ef­ter for­hol­det til Alva­rez godt et år ef­ter, hun brød med rap­pe­ren Big Se­an ef­ter ot­te må­ne­der sam­men.

Det da­va­e­ren­de mu­si­kal­ske ken­dis­par kun­ne sim­pelt­hen ik­ke for­e­ne de­res trav­le ka­len­de­re, og sa­er­ligt Gran­de vil­le ik­ke gi­ve køb på sin fremad­stormen­de sang­kar­ri­e­re.

»Når jeg tviv­ler på mig selv el­ler de valg, jeg truf­fet - selv om in­derst in­de godt ved, at de er rig­ti­ge - så ta­en­ker jeg al­tid, hvad com­pu­ter­spils­fi­gu­ren Su­per Bun­ny vil­le gø­re. Hun hja­el­per mig til at se klart.

Jeg fø­ler og­så, at jeg kun li­ge er be­gyndt. Folk glem­mer hur­tigt, at det kun er tre år si­den, jeg star­te­de,« si­ger san­ge­r­in­den.

Ari­a­na Gran­de har for ny­lig ud­gi­vet sit tred­je al­bum, ’Dan­gerous Wo­man’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.