Hold fin­gre­ne fra klej­ne­kas­sen

BT - - DE­BAT -

NÅR MAN FØL­GER Lars Løk­ke Ras­mus­sen lidt på af­stand, får man ind­tryk af en stats­mi­ni­ster, der pas­ser sit ar­bej­de, er in­de i sa­ger­ne og ik­ke går af vej­en for at ta­ge de nød­ven­di­ge og sva­e­re po­li­ti­ske be­slut­nin­ger. Se­ne­st blev tog­fon­den sat på stand by, for­di pen­ge­ne fra Nord­s­øo­li­en svin­der ind, og i Bruxel­les ka­em­per re­ge­rin­gen en sva­er kamp for at få Dan­mark med i det vig­ti­ge Eu­ro­pol-sam­ar­bej­de. Al­li­ge­vel bli­ver Løk­ke ved med at fal­de i de po­pu­la­ri­tets­må­lin­ger, der er med til at de­fi­ne­re hans nu­tid og frem­tid som po­li­ti­ker. Se­ne­st i en må­ling fo­re­ta­get af Nor­stat for Al­tin­get i den for­gang­ne uge. KUN 21 PRO­CENT af va­el­ger­ne fo­re­tra­ek­ker Løk­ke som stats­mi­ni­ster, og det er en til­ba­ge­gang fra et i for­vej­en me­get lavt ni­veau. Det sker til trods for, at Løk­ke iføl­ge fle­re iagt­ta­ge­re er i ri­me­lig god po­li­tisk form for ti­den. ’Man­den ar­bej­der ret hårdt, han er ik­ke ble­vet ta­get med fin­gre­ne i klej­ne­kas­sen i et pa­ent styk­ke tid, og han vir­ker me­re fit end la­en­ge’, si­ger Al­tin­gets po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Erik Holste­in. Man kan va­e­re po­li­tisk ue­nig med Løk­ke, og det er der man­ge, der er. Men det er ik­ke det, der gør hans po­pu­la­ri­tet­stal så hi­sto­risk rin­ge. Løk­kes pro­ble­mer hand­ler om hans per­son. De man­ge bi­lags­sa­ger og dyre fly­rej­ser. Jak­kesa­et, der blev tør­ret af på Ven­stre, og det hår­de for­mands­op­gør, som åben­ba­re­de de me­re rå si­der af Dan­marks stats­mi­ni­ster. Det teg­ner bil­le­det af en mand, som de dan­ske va­el­ge­re har sva­ert ved rig­tig at sy­nes om. For nu at si­ge det mildt. ØGE­NAV­NE­NE ER REG­NET ned over Løk­ke, og han er i al­le mu­li­ge sam­men­ha­en­ge ble­vet for­bun­det - og af­bil­det - med fad­bam­ser, ho­t­dogs og rød­vins­glas. I højt hu­mør. Han har i den grad få­et med grov­fi­len. I pa­ren­tes be­ma­er­ket er det derfor skrup­for­kert, når kvin­de­li­ge po­li­ti­ke­re ha­ev­der, at de får øge­nav­ne, net­op for­di de er kvin­der. I DRs Af­tens­howet i den­ne uge sag­de tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning-Sch­midt, at hun fik et ’køns­stem­pel’, da hun blev kaldt ’Guc­ci-Hel­le’. ’Jeg sy­nes, jeg fik det øge­navn, for­di jeg var kvin­de i po­li­tik’, sag­de hun. Det er for­kert. Løk­ke fik tilsva­ren­de øge­nav­ne, og han er en mand. Det er til gen­ga­eld rig­tigt, at det kan va­e­re sva­ert - og na­e­sten umu­ligt - at slip­pe af med et renom­mé, hvis man først har få­et det. Lars Løk­ke har i hvert fald sto­re pro­ble­mer med at få vendt bil­le­det og bli­ve be­trag­tet Olav Skaa­ning Andersen, som den ret se­ri­ø­se stats­mand, han fak­tisk li­ge nu lig­ner. Hans op­tra­e­den hos Oba­ma i Washington, hvor han holdt en gen­nem­ført mor­som ta­le, og rej­sen med EU-pra­esi­dent Do­nald Tusk i Grøn­land har gi­vet ham en snert af det in­ter­na­tio­na­le touch, som Thor­ning hav­de til fuld­kom­men­hed. Men indtil nu har hver­ken det el­ler det hår­de dag­li­ge ar­bej­de i Dan­mark gi­vet bonus.

Et valg i mor­gen ville va­e­re en ka­ta­stro­fe for Ven­stre, så der skal ske ma­er­k­ba­re aen­drin­ger i Løk­kes po­pu­la­ri­tet­stal in­den na­e­ste valg

ER DER OVER­HO­VE­DET en vej til­ba­ge for Løk­ke? Et spørgsmål, der dis­ku­te­res liv­ligt i Ven­stre og om­egn. Et valg i mor­gen ville selvsagt va­e­re en ka­ta­stro­fe for re­ge­rings­par­ti­et, så hvis Ven­stre skal be­hol­de mag­ten, skal der ske ma­er­k­ba­re for­an­drin­ger, in­den va­el­ger­ne igen skal spør­ges. Det se­ne­ste år har vist, hvor van­ske­ligt det er. Kom­bi­na­tio­nen af Løk­kes dår­li­ge per­son­li­ge renom­mé og en usik­ker po­li­tisk tid med ter­ror, flygt­nin­ge og øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger har skabt en ned­ad­gå­en­de kur­ve. Al­li­ge­vel er der kun én vej til­ba­ge for Løk­ke: Fort­sa­et­te med at ta­ge det an­svar, som alt for få par­ti­er i Fol­ke­tin­get gør. Pas­se sit ar­bej­de og fø­re de nød­ven­di­ge be­slut­nin­ger ud i li­vet. Og så for alt i ver­den hol­de fin­gre­ne fra klej­ne­kas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.