Ka­stes rundt

BT - - NYHEDER -

De af­sa­et­tes som en­kelt­højt­ta­le­re, og der­for skal de selv­føl­ge­lig for­mes, så de spre­der ly­den ud til al­le si­der. Den trå­d­lø­se lyd skal ka­stes ud he­le vej­en rundt.

Smart ser det jo og­så ud med en rund højt­ta­ler. Når den så og­så er kom­pakt, er den jo me­re møb­le­rings­ven­lig end de tra­di­tio­nel­le lyd­kas­ser. Der­til kom­mer, at den lil­le trå­d­lø­se højt­ta­ler sja­el­dent er hø­je­re end et A5-ark, så den er nem at ta­ge med overalt i bo­li­gen og end­da ud i ha­ven. Rundt er godt for ly­den Det run­de de­sign har yder­li­ge­re en for­del. Kon­struk­tio­nen bli­ver au­to­ma­tisk me­re stiv end i et fir­kan­tet ka­bi­net. Det sik­rer et me­re vrid­nings­sta­bilt pro­dukt, der kan tå­le slag og stød, og det er godt for ly­den. For når ka­bi­net­tet er en cy­lin­der el­ler no­get, der lig­ner, kan der ik­ke op­stå så­kald­te stå­en­de lyd­bøl­ger (re­so­nan­ser) in­de i ka­bi­net­tet.

Vi te­ster her ot­te vidt for­skel­li­ge trå­d­lø­se højt­ta­le­re. For at gi­ve dig et over­blik over mar­ke­det har vi valgt at la­de al­le priska­te­go­ri­er va­e­re re­pra­e­sen­te­ret. De fle­ste run­de, trå­d­lø­se højt­ta­le­re be­fin­der sig i dag i prisla­get om­kring de 1.000 kr. Det af­spej­ler te­sten og­så.

På fin­der du an­mel­del­ser og test af elek­tro­nik. La­es me­re på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.