Indvandring på sko­le­ske­ma­et

BT - - NYHEDER -

Det er alt for til­fa­el­digt, hvad lan­dets ele­ver i fol­ke­sko­len og gym­na­si­er­ne la­e­rer om in­te­gra­tion og mi­gra­tion.

Det me­ner i hvert fald pro­fes­sor på te­o­lo­gisk faku­l­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Thomas Jønk Hof­f­mann. Der­for bør det va­e­re et ob­liga­to­risk em­ne på ske­ma­et, si­ger han til Avi­sen.dk.

»Det er vig­tigt, at vi gi­ver dan­ske børn og un­ge stør­re vi­den og fle­re sam­men­ha­en­ge om, hvad mi­gra­tion be­ty­der for vo­res sam­fund nu og på la­en­ge­re sigt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.