Kz-fan­ge gem­te guldskat i krus

BT - - NYHEDER -

KZ-GULD Et krus, som na­zi­ster­ne kon­fi­ske­re­de i ud­ryd­del­ses­lej­ren Aus­chwitz-Bir­ke­nau, har gemt på en guldskat i me­re end 70 år. Det står klart, ef­ter at mu­se­ums­per­so­na­let i Aus­chwitz-Bir­ke­nau­lej­ren op­da­ge­de en skjult bund i kru­set tid­li­ge­re i den­ne uge. Den fal­ske bund gem­te på en gul­dring og en halska­e­de, som var rul­let ind i kan­vas. Gul­drin­gen og halska­e­den har til­hørt en ui­den­ti­fi­ce­ret per­son, der blev depor­te­ret til Aus­chwitzBir­ke­nau un­der An­den Ver­denskrig, hvor cir­ka seks mil­li­o­ner jø­der blev myr­det i na­zi­ster­nes kon­cen­tra­tions­lej­re. Af­slø­ret af ti­dens tand Den skjul­te bund i kru­set blev op­da­get, da mu­se­ums­per­so­na­let gen­nem­gik de me­re end 12.000 emal­je­re­de køk­ke­n­ef­fek­ter, krus og tal­ler­k­ner, som Aus­chwitz-Bir­ke­nau-mu­se­et har ind­sam­let. »Bun­den var rig­tig godt skjult, men på grund af ti­dens tand blev ma­te­ri­a­let ned­brudt, og så løs­ne­de den fal­ske bund sig fra kru­set,« si­ger mu­se­ums­ar­bej­de­ren Han­na Ku­bik i en pres­se­med­del­el­se.

Ana­ly­ser af rin­gen og halska­e­den vi­ser, at de er la­vet af en ty­pe guld, der blev brugt i Po­len mel­lem 1921 og 1931. Op­ma­er­k­som på ty­ve­ri­et Selv­om der er gå­et me­re end 70 år, si­den Aus­chwitz blev be­fri­et, så duk­ker der sta­dig skjul­te ob­jek­ter frem fra of­re­ne i lej­ren.

Na­zi­ster­ne for­tal­te fan­ger­ne, at kon­cen­tra­tions­lej­re­ne var en mel­lem­sta­tion, in­den de skul­le flyt­tes til et nyt sted og en ny til­va­e­rel­se. Der­for måt­te de ta­ge nog­le få ejen­de­le med. På den må­de var na­zi­ster­ne sik­re på at fin­de de sid­ste va­er­di­gen­stan­de hos de depor­te­re­de fa­mi­li­er.

»De skjul­te va­er­di­gen­stan­de be­vi­ser på den ene si­de, at of­re­ne var klar over, at de blev be­stjå­let som en del af deporta­tio­nen, men de vi­ser og­så, at de jø­di­ske fa­mi­li­er be­va­re­de et spin­kelt håb om, at dis­se va­er­di­gen­stan­de vil­le va­e­re nød­ven­di­ge i de­res frem­ti­di­ge til­va­e­rel­se,« si­ger Pi­o­tr Cywin­ski, di­rek­tør for mu­se­et i Aus­chwitz-Bir­ke­nau.

Smyk­ker­ne og kru­set vil nu bli­ve ud­stil­let i den op­rin­de­li­ge form som et vid­nes­byrd om den gru­som­me ska­eb­ne, der over­gik jø­de­r­ne i na­zi­ster­nes kon­cen­tra­tions­lej­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.