Hold op med alt det brok

BT - - NYHEDER -

B.T. 100 ÅR »Jag­ten på brok­ke­ren« hed en stor B.T. kampag­ne, som tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Leif Jen­sen var ide­mand til i 1983. Kampag­nen var ret­tet mod lan­dets kva­eru­lan­ter og brok­ke­ho­ve­der. Alt­så de men­ne­sker, der me­ner, at alt er no­get møg og kri­ti­se­rer alt og al­le. Folk, der med de­res evi­ge brok øde­la­eg­ger hver­da­gen for os an­dre.

Det var ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at B.T. ret­te­de skyt­set mod Ek­stra Bla­det, der den­gang sva­el­ge­de i su­re op­stød over alt, hvad der fo­re­gik i dagens Dan­mark.

På B.T. så man den ty­pi­ske Ek­stra Bla­det-la­e­ser som en bit­ter mand, der hver for­mid­dag tra­ske­de ned i kio­sken ef­ter to grøn­ne Tu­borg, 20 Ce­cil og så Ek­stra Bla­det, som dag ef­ter dag be­kra­ef­te­de ham i, at det he­le var no­get ’lort’. Kort sagt et rig­tigt ’Lor­teland’, som Bu­ster Lar­sen kald­te det i DRs sa­ti­res­how ’Hov, hov!’.

»Nu går jag­ten ind på brok­ke­ren,« er­kla­e­re­de B.T. i sto­re an­non­cer og ud­lo­ve­de champag­ne (med ga­ran­ti ik­ke sur) til la­e­ser­nes bed­ste for­slag. In­den brok­ker-jag­ten gik i gang, gav B.T. la­e­ser­ne det­te sig­na­le­ment af brok­ke­ren: Kun én vej: Mod det va­er­re »Al­le ken­der ham. Den su­re. Ham el­ler hen­de, der me­ner, at det kun kan gå én vej: Mod det va­er­re. De be­lem­rer i ti­de og uti­de om­gi­vel­ser­ne med, at alt er no­get skidt. De er stødt over, at Schlüter, An­ker Jør­gen­sen og Re­a­gan al­drig ta­ger dem med på råd. De er over­be­vist om, at po­li­ti­ker­ne er en flok dum­ri­a­ner, der kun ta­en­ker på at gna­ve ben. Er­hvervs­folk er selv­føl­ge­lig kor­rup­te ky­ni­ke­re, der kun spe­ku­le­rer i at sny­de hin­an­den og ud­nyt­te de an­sat­te. Brok­ke­ren be­hø­ver ik­ke va­e­re en be­stemt per­son. En brok­ker kan og­så va­e­re en in­sti­tu­tion el­ler en avis, der fø­rer sig frem med gold kri­tik og ned­rak­ning.«

En af de før­ste la­e­se­re, som re­a­ge­re­de på B.T.s kampag­ne, var da­va­e­ren­de kir­ke­mi­ni­ster El­se­beth Ko­ck-Pe­ter­sen, der i et la­e­ser­brev til B.T. skrev:

»Tak B.T. Det er al­le ti­ders ini­ti­a­tiv. Vi må be­ka­em­pe den små­li­ge, hu­mør­for­lad­te og selv­høj­ti­de­li­ge sur­hed. En rig­tig brok­ker vil al­tid gø­re sit bed­ste for, at vi an­dre og­så skal bli­ve su­re. Der­for må vi va­e­re på vagt over for ik­ke selv at bli­ve re­vet med i den su­re ned­t­ur.« Brok­ke­ren og solsik­ken I B.T.s le­der hed det: »Vi brin­ger hver uge en hel si­de med brok og gal­de, der ik­ke kan bru­ges til no­get som helst. An­det end ek­semp­ler på hvor­dan vi IK­KE kom­mer vi­de­re.«

Til støt­te for kampag­nen fik re­dak­tør Leif Jen­sen den po­pu­la­e­re kunst­ner Hen­ry He­erup til at teg­ne en spe­ci­el B.T.-pla­kat med bud­ska­bet ’Brok­ke­ren og solsik­ken - B.T. min­dre brok, me­re avis!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.