Det si­ger man

BT - - NYHEDER -

BT-USA for at bru­ge or­det, som det er at bru­ge or­det selv. Det er nem­lig li­ge­som en slags vold­ta­egt. Det kan ik­ke va­skes af.« Så­dan si­ger Hil­lary på 19 år. Og 37-åri­ge Jon er helt enig. »Det si­ger man ba­re ik­ke. In­gen bør bru­ge det ord. Så en­kelt er det.« ’Ne­ger’ ik­ke ’nig­ger’ Sand­he­den bag den dan­ske po­li­ti­ker­skan­da­le er, at Sø­ren Es­per­sen hav­de kaldt Oba­ma ’USAs før­ste ne­ger-pra­esi­dent’.

Or­det ’ne­ger’ er må­ske hel­ler ik­ke helt po­li­tisk kor­rekt. Men sam­men­lig­net med det be­ryg­te­de ’N-ord’ er ’ne­ger’ det re­ne vand.

År­sa­gen til N-or­dets gif­tig­hed skal selv­føl­ge­lig fin­des i USAs for­tid med sla­ver og sla­ve­e­je­re.

For at ful­den­de un­der­tryk­kel­sen af de­res sor­te sla­ver, brug­te de hvi­de sla­ve­e­je­re nem­lig ’N-or­det’ for at yd­my­ge sla­ver­ne.

Or­det ’nig­ger’ sig­na­le­rer en slags tings­lig­gø­rel­se - som at re­fe­re­re til en Ved at ig­no­re­re or­dets be­tyd­ning og virk­ning ud­sa­et­ter man sig selv for al mu­lig dår­lig­dom, in­klu­si­ve tab af job, ryg­te og ven­ne­kreds gen­stand, man kan eje og be­hand­le, som det pas­ser én.

Og i sin bog ’Nig­ger: The Stran­ge Ca­re­er of a Troub­leso­me Word’ skri­ver for­fat­te­ren Ran­dall Ken­ne­dy blandt an­det:

’Ved at ig­no­re­re or­dets be­tyd­ning og virk­ning ud­sa­et­ter man sig selv for al mu­lig dår­lig­dom, in­klu­si­ve tab af job, ryg­te og ven­ne­kreds’.

Det er så­le­des ik­ke små­ting, Jep­pe Ko­fod har ro­det op i. Og han er ik­ke ale­ne. Chris Ro­ck: ’Nig­ga’ ... ik­ke ’nig­ger’ Så­le­des har én af ver­dens stør­ste sku­e­spil­le­re og stan­dup-ko­mi­ke­re Chris Ro­ck helt måt­tet drop­pe sin ’nig­ger’-ru­ti­ne. Der er for­na­er­mel­ser og så er der for­na­er­mel­ser.

Som en fast del af sit show hø­ste­de Chris Ro­ck el­lers sto­re bi­fald ved at for­kla­re for­skel­len på ’nig­ger’ og ’nig­ga’.

’Nig­ger’ stam­mer fra de hvi­de ra­ci­ster, mens ’nig­ga’ er den sor­te ver­sion af sam­me ord. Og i mod­sa­et­ning til ’nig­ger’ kan ’nig­ga’ frit bru­ges af sor­te ame­ri­ka­ne­re - om an­dre sor­te ame­ri­ka­ne­re. Her er det po­si­tivt og be­ty­der no­get i ret­ning af ’en sej ba­nan’.

’Nig­ga’ bru­ges og­så frit i ame­ri­kansk rap-mu­sik, hvor sor­te so­li­ster be­skri­ver bå­de sig selv og an­dre som ’nig­gas’ el­ler ’nig­gaz’.

Og det var og­så med den­ne be­grun­del­se i bag­lom­men, at den po­pu­la­e­re ame­ri­kan­ske tv-va­ert og ko­mi­ker Lar­ry Wil­mo­re skab­te sin egen lil­le skan­da­le til den år­li­ge kor­re­spon­dent­mid­dag i Det Hvi­de Hus.

Som af­slut­ning på sin ta­le kald­te Wil­bur så­le­des Ba­ra­ck Oba­ma ’Ma’ nig­ga’ - ’min nig­ga’.

Bå­de pra­esi­dent og samt­li­ge til­hø­rer var ved at få de­res cre­me brulé galt i hal­sen. Og si­den har Lar­ry Wil­mo­re haft travlt med at for­kla­re sin dums­mar­te be­ma­er­k­ning.

N-or­det er med an­dre ord et ord, man ik­ke bør rø­re med en ild­tang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.