Oran­ge gu­le­rød­der er sun­de­re

BT - - NYHEDER -

Jo me­re oran­ge gu­lero­den er, des sun­de­re er den. Det forta­el­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Wi­scon­sin-Ma­di­son i et nyt stu­die. Den oran­ge far­ve er nem­lig en god in­di­ka­tor på gu­lero­dens ind­hold af be­ta­ca­ro­ten, som krop­pen kan om­dan­ne til A-vi­ta­min. A-vi­ta­min er en vig­tig kil­de til at styr­ke vo­res im­mun­sy­stem, va­ekst og syn. Ca­ro­te­ner er des­u­den an­tioxi­dan­ter, som be­skyt­ter mod hjer­te-kar­syg­dom­me og nog­le for­mer for kra­eft.

I gen­nem­snit blev kun 1,4 ud af 1.000 per­so­ner smit­tet med hiv i Dan­mark i 2013, og der­med er vi ta­et på of­fi­ci­elt at ha­ve over­stå­et hiv-epi­de­mi­en, forta­el­ler blandt an­dre dan­ske for­ske­re.

Kep­ler-rum­te­leskopet har på én gang be­kra­ef­tet fun­det af 1.284 ny pla­ne­ter, forta­el­ler for­ske­re fra Na­sa. Det er det stør­ste an­tal pla­ne­ter, der no­gen­sin­de er fun­det sam­ti­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.