Der­for stin­ker tis, når du har spist as­p­ar­ges

BT - - NYHEDER -

Mad kan ha­ve il­de­lug­ten­de kon­se­kven­ser. Vi prut­ter af brun­kål og lug­ter af hvid­løg. As­p­ar­ges er en an­den slags dunst­for­sta­er­ker, der kan få vo­res urin til at lug­te fa­elt. Og det skyl­des, at as­p­ar­ges bli­ver ned­brudt til il­de­lug­ten­de svovlfor­bin­del­ser i uri­nen, forta­el­ler Kar­sten Ol­sen, der er lek­tor i fø­de­va­re­ke­mi ved In­sti­tut for Fø­de­vi­den­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

»As­p­ar­ges in­de­hol­der as­pa­ragus­sy­re, der er en svovlhol­dig or­ga­nisk sy­re­for­bin­del­se. Når as­pa­ragus-sy­ren bli­ver ned­brudt, ud­skil­les der­for svovlhol­di­ge for­bin­del­ser. Det er dem, der får uri­nen til at lug­te,« forta­el­ler han.

Svovlfor­bin­del­ser hør­mer i en ra­ek­ke for­skel­li­ge sam­men­ha­en­ge – blandt an­det hos stink­dyr og i prut­ter, dår­lig ån­de, hvid­løg samt stink­bom­ber.

Kar­sten Ol­sen for­kla­rer, at selv­om det er svovlfor­bin­del­ser, som får al­le de for­skel­li­ge lug­te til at hør­me, er der stor for­skel på, hvor­dan hver en­kelt svovlfor­bin­del­se bin­der sig til vo­res krop. As­pa­ragus­sy­re er me­get vandop­lø­se­lig – der­for bin­der den sig til vo­res urin.

På grund af ge­ne­ti­ske for­skel­le er det kun om­kring halv­de­len af os, der kan lug­te de il­de­lug­ten­de svovlfor­bin­del­ser i uri­nen, når vi har spist as­p­ar­ges.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.