’Baywatch’-stjer­ne i pen­ge­pa­la­ver med eks­ko­nen

BT - - TV/RADIO -

I over 11 år ind­t­og David Has­sel­hoff rol­len som Mitch Bu­chan­non i ’Baywatch’, men si­den kult­se­ri­en slut­te­de i 2000, har det va­e­ret småt med rol­ler for den i dag 63-åri­ge sku­e­spil­ler. Der­for ha­ev­der Has­sel­hoff, han er så øko­no­misk tra­engt, at ae­g­te­fa­el­le­bi­dra­get til eks­ko­nen Pa­mela Bach skal sa­et­tes ned, in­den han bli­ver blan­ket helt af.

»Jeg har i øje­blik­ket min­dre end 26.000 kr. og har for ny­lig måt­tet tra­ek­ke yder­li­ge­re mid­ler fra min pen­sions­ord­ning for at kun­ne be­ta­le mi­ne le­veom­kost­nin­ger,« ly­der Has­sel­hof­fs ud­la­eg­ning i rets­do­ku­men­ter­ne, som ma­ga­si­net Pe­op­le er kom­met i be­sid­del­se af.

Has­sel­hoff in­drøm­mer at tje­ne over 742.000 dan­ske kr. om må­ne­den, men med ud­gif­ter for 437.000 kr., og skat­ter og af­gif­ter samt ae­g­te­fa­el­le­bi­dra­get på over 140.000 kr. er der ik­ke me­get til­ba­ge, ha­ev­der han. Iføl­ge Has­sel­hoff skal pen­ge­ne bru­ges til selv­prom­ove­ring, og der­for er den år­li­ge ud­gift på 1,6 mio. dan­ske kro­ner til eks­ko­nen him­mel­høj.

»Jeg skal he­le ti­den op­sø­ge ar­bej­de og nye for­ret­nings­mu­lig­he­der for at va­e­re re­le­vant. Min ind­komst er fal­det be­ty­de­ligt, ef­ter ’Baywatch’ stop­pe­de, og selv om jeg har fun­det ar­bej­de si­den, er mi­ne frem­ti­di­ge be­ska­ef­ti­gel­ses­mu­lig­he­der usik­re,« forta­el­ler ’The Hoff’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.