Tri­ne

PANUM

BT - - SØNDAG -

Hvil­ken film­rol­le kan du bedst iden­ti­fi­ce­re dig med? Du har drop­pet at va­e­re jour­na­list for nog­le år si­den og er i dag kunst­ma­ler – hvor­dan er det? Hvad er din styr­ke – og svag­hed? Hvor­dan ny­der man li­vet? Hvil­ke egen­ska­ber sa­et­ter du pris på hos en mand? Hvis ik­ke du bo­e­de i Dan­mark, hvor vil­le du så bo? (og hvor­for) 45 – tid­li­ge­re stu­di­e­va­ert, kunst­ma­ler, bor i Bags­va­erd

Den rol­le har jeg end­nu ik­ke set, men jeg så for et halvt år si­den do­ku­men­tar­fil­men ’Mand fal­der’ om ma­le­ren Per Kir­ke­by, og dér for­tal­te han om si­ne ska­ben­de pro­ces­ser med ma­le­ri­er­ne, og om, hvor­dan mu­sik kan få ham nye ste­der hen i ma­le­pro­ces­ser­ne. Det kan jeg nik­ke gen­ken­den­de til – og det er en vild fø­lel­se! Jeg valg­te kun­sten til i mit liv for at få tid til at for­dy­be mig i bil­le­der­ne og bli­ve dyg­ti­ge­re til at ma­le. Så mit liv er idag sjovt, ud­vik­len­de, hårdt, og jeg har fri­hed un­der an­svar. Og så er jeg ble­vet bed­re til at ta­ck­le usik­ker­he­den: er mi­ne bil­le­der go­de nok, sa­el­ger jeg os­se no­get i den­ne må­ned? osv. Jeg ud­vik­ler mig hver dag, og det går he­le ti­den den rig­ti­ge vej. Jeg er ar­bejd­s­om, sta­e­dig og et ud­pra­e­get kon­kur­ren­ce­men­ne­ske! Det er bå­de mi­ne styr­ker ... Og svag­he­der! Jeg VIL va­e­re bedst... Li­vet ny­des ved at la­ve li­ge pra­e­cis det, man bra­en­der for! At tur­de gø­re det, der fø­les helt rig­tigt i ma­ven. Og så at va­e­re sam­men med de men­ne­sker, der er el­ske­li­ge - og som el­sker én. En rig­tig mand er selv­sta­en­dig, be­slut­som og ae­r­lig ..... og la­ek­ker - som min mand. Jeg kan bo stort set al­le ste­der. Jeg har flyt­tet ut­ro­lig man­ge gan­ge i mit liv, så jeg er god til at om­stil­le mig. Der må ger­ne va­e­re varmt og smukt og med ha­vet in­den­for ra­ek­ke­vid­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.