’NÅR MAN TROR, AT ER DØD, SÅ KOM­ME fejrer i år sit 50 års ju­bila­e­um med en stor J

Fol­ke­or­ke­ste­ret Gnags

BT - - SØNDAG -

ung­le­ly­de­ne fyl­der den pu­bli­kum­st­om­me sal med de sor­te va­eg­ge. På den op­ly­ste sce­ne står Pe­ter A.G., der er kla­edt i slid­te je­ans og en grå T-shirt. De halvlan­ge, grå lok­ker flag­rer rundt, mens han med den ene hånd ved na­e­sen og den an­den arm flag­ren­de rundt prø­ver at si­mu­le­re en ele­fant, mens han dan­ser hen mod mi­kro­fo­nen og be­gyn­der at syn­ge. »Det er af­ten nu, og so­len er li­ge gå­et ned. Vi har li­ge slå­et lejr på sa­van­nen et sted,« ly­der tek­sten.

Sce­nen er sat i spil­le­ste­det Her­mans i Ti­vo­li Fri­he­den i Aar­hus. Det er ons­dag ef­ter­mid­dag, og Gnags er i gang med dagens an­den gen­nem­spil­ning af de san­ge, der skal med på ban­dets som­mer­tur­né. De ot­te mu­si­ke­re på sce­nen ar­bej­der på at få num­me­ret ’Sa­fa­ri’ til at svin­ge helt per­fekt. Selv­om san­gen har me­re end 30 år på ba­gen, er der plads til for­bed­rin­ger.

’’

»Det skal først og frem­mest svin­ge,« si­ger Pe­ter A.G. og vif­ter lidt med ar­me­ne.

Ef­ter den før­ste gen­nem­spil­ning ju­ste­res der lidt på in­tro­en, så den er me­re »på«, som Pe­ter A.G. si­ger. Ef­ter et par ju­ste­rin­ger, lidt snak frem og til­ba­ge og nog­le fle­re gen­nem­spil­nin­ger sid­der den så me­get i ska­bet, at pro­ductionma­na­ger Jens G. Ni­el­sen, der er bror til Pe­ter A.G. og et af ori­gi­na­le med­lem­mer i Gnags, fra sin plads for­an sce­nen ro­ck­er med og stik­ker beg­ge tom­mel­fingre i vej­ret.

Mu­si­kalsk for­ny­el­se

Som­me­rens tur­né mar­ke­rer Gnags’ 50 års ju­bila­e­um. Det var brød­re­ne Pe­ter A.G. Ni­el­sen og Jens G. Ni­el­sen der i barn­doms­by­en Skjern i 1966 dan­ne­de ban­det Tho­se Gnags sam­men med nog­le sko­le­kam­me­ra­ter. Se­ne­re ryk­ke­de ban­det telt­pa­e­le­ne op og flyt­te­de til Aar­hus, og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.