A

BT - - SØNDAG -

»Vi har kon­stru­e­ret en idé om, at det er så gla­mourøst ’Sex and the ci­ty’-ag­tigt at va­e­re sing­le, at det er ta­bu at stå frem og si­ge, at det er hårdt. Vi er vok­set op i en in­di­vi­du­a­li­stisk kul­tur med forta­el­lin­ger om, at vi er åh så sta­er­ke, skal el­ske os selv og stå på eg­ne ben – det er en kon­trast til, at det fak­tisk og­så er hårdt at va­e­re ale­ne,« si­ger psy­ko­log Ne­ela Ma­ria Sris, der i ju­ni ska­ber en te­ra­pi­grup­pe for sing­le­kvin­der.

Hun op­le­ver, at det for man­ge er ta­bu at ta­le om de sva­e­re si­der af sing­le­tilva­e­rel­sen.

»Der er no­get be­ro­li­gen­de i at mø­des med an­dre i sam­me si­tu­a­tion. Man kan of­te spej­le sig i hin­an­den. Det let­ter på fø­lel­sen af skam og en­som­hed. Sam­ti­dig får man øj­ne­ne op for, at man ik­ke er den ene­ste, der fø­ler, det er sva­ert,« si­ger Ne­ela Ma­ria Sris om for­de­len ved grup­pe­te­ra­pi.

’Hvad er der galt med mig’

At va­e­re sing­le er ik­ke en psy­kisk syg­dom, al­li­ge­vel kan det va­e­re gi­ven­de at ta­le med en psy­ko­log. At va­e­re sing­le er en liv­stil­stand, der kan ska­be psy­ki­ske pro­ble­mer, hvis det bli­ver be­gra­en­sen­de for dit liv:

»Det kan ha­ve so­ci­a­le føl­ger, hvis du iso­le­rer dig og tak­ker nej til so­ci­a­le ar­ran­ge­men­ter, for­di du ved, at al­le an­dre kom­mer med de­res part­ner, og du for­ven­ter, at du vil fø­le dig uden­for,« for­kla­rer Ne­ela Ma­ria Sris.

Tan­ker som ’fin­der jeg no­gen­sin­de en ka­e­re­ste’, og ’hvad er der galt med mig’ går igen hos man­ge af de sing­le­kvin­der, Ne­ela Ma­ria Sris mø­der i sin prak­sis.

»Det kan ha­ve psy­ki­ske kon­se­kven­ser. Nog­le be­gyn­der at bli­ve selv­de­struk­ti­ve. ’Det er og­så for­di, jeg er så ke­de­lig’, ’al­le an­dre har en ka­e­re­ste, und­ta­gen mig’. Man bli­ver på­vir­ket psy­kisk, bli­ver ked af det, og står det på i lang tid og over­va­el­der al­le an­dre tan­ker, kan det i va­er­ste til­fa­el­de en­de med at lig­ne de­pres­sions­symp­to­mer,« si­ger Ne­ela Ma­ria Sris.

Nog­le har me­get fa­ste over­be­vis­nin­ger om, hvor­dan li­vet skal se ud, når man er i f.eks. 30er­ne. Og le­ver li­vet ik­ke op til de for­vent­nin­ger, kan det bli­ve et psy­kisk pres.

Ka­er­lig­heds­møn­stre

No­get af det, del­ta­ger­ne i te­ra­pi­grup­pen kom­mer til at ar­bej­de med, er net­op de ne­ga­ti­ve over­be­vis­nin­ger, forta­el­ler Ne­ela Ma­ria Sris. Og så skal de le­de ef­ter møn­stre:

»Vi skal se på ka­er­lig­heds­li­vet – hvil­ke part­ne­re er det, du nor­malt fal­der for og bli­ver til­truk­ket af? Er der ukon­struk­ti­ve dat­ing­møn­stre, der spa­en­der ben for dig, me­re end de gav­ner? Fal­der du f.eks. kon­stant for en mand, der ik­ke gi­der no­get se­ri­øst,« spør­ger Ne­ela Ma­ria Sris.

Et af de red­ska­ber, der kan va­e­re lidt af en aha-op­le­vel­se, er en tids­linje over ka­er­lig­heds­li­vet. På den må­de får man kort­lagt for­skel­li­ge ele­men­ter i det ro­man­ti­ske liv om­hand­len­de blandt an­det al­le dem, du har haft et for­hold til ind­til vi­de­re. Det kan va­e­re med til at ma­ne spørgs­må­let ’fin­der jeg no­gen­sin­de no­gen’ i jor­den.

»Få det ro­man­ti­ske liv kort­lagt og få af­kla­ret, hvor­dan du går til sing­le­li­vet. Og så ser vi på, om vi kan ju­ste­re lidt på part­ner­pra­e­fe­ren­cer­ne,« for­kla­rer Ne­ela Ma­ria Sris.

Og ju­ste­res kan der al­tid, si­ger hun. For nog­le bli­ver tids­linj­en en åben­ba­ring, hvor et møn­ster tra­e­der frem. Holdt op mod bil­le­det af drøm­me­part­ne­ren vi­ser det må­ske to vidt for­skel­li­ge ty­per.

Ud­over at le­de ef­ter ka­er­lig­heds­møn­stre og åb­ne øj­ne­ne for al­le de an­dre po­ten­ti­el­le part­ne­re skal te­ra­pi­grup­pen og­så ar­bej­de med, hvad de kan gø­re for at ac­cep­te­re li­vet som sing­le og få det bed­ste ud af det.

»Hvor­dan kan man ta­ck­le al­le de ne­ga­ti­ve tan­ker, der er for­bun­det med at va­e­re sing­le? Hvad gør man de da­ge, det over­va­el­der en,« spør­ger Ne­ela Ma­ria Sris.

’’

GRUP­PE­TE­RA­PI FOR SINGLER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.