S

BT - - SØNDAG -

Li­ne Fel­holt

ae­so­nen for de sprø­de, ae­r­tes­ma­gen­de dan­ske as­p­ar­ges er kort. Ivrig­he­den er hvert år stor, for der er mak­si­malt to må­ne­der at ny­de de grøn­ne og hvi­de sta­en­ger i. »Dan­ske as­p­ar­ges er me­ga la­e­kre og no­get af det sun­de­ste, du kan få fat i. Sam­ti­dig er sa­e­so­nen så kort, at man skal skyn­de sig at ny­de dem, mens de er her,« si­ger BTs grønt­sagskok Simone Vis­b­jerg Møl­ler om grønt­sa­gen, der er pro­p­fuld af B- og C-vi­ta­min samt mi­ne­ra­ler og an­tioxi­dan­ter.

Li­ge nu fyl­der de dan­ske as­p­ar­ges me­nu­kor­te­ne på re­stau­ran­ter­ne.

»Man­ge gour­met­kok­ke – men og­så al­min­de­li­ge dan­ske­re – har et ka­er­lig­heds­for­hold til dan­ske as­p­ar­ges. Og dét er der god grund til,« si­ger Simone Vis­b­jerg Møl­ler og sam­men­lig­ner det med op­ma­er­k­som­he­den over for de før­ste nye kar­to­f­ler.

»De dan­ske as­p­ar­ges er sa­er­ligt sprø­de og sø­de, for­di de er me­get fri­ske­re, når de ram­mer kø­le­di­sken, end as­p­ar­ges fra an­dre ste­der i ver­den, der har tabt saft og kraft un­der trans­por­ten. Sam­ti­dig gi­ver kom­bi­na­tio­nen af den hø­je dan­ske jord­kva­li­tet og de la­ve vin­ter­tem­pe­ra­tu­rer en sa­er­lig in­tens smag,« for­kla­rer hun.

Selv­om grøn­ne as­p­ar­ges nok er dem, flest dan­ske­re ka­ster sig over, er hvi­de as­p­ar­ges mindst li­ge så la­e­kre, un­der­stre­ger BTs grønt­sagskok.

Beg­ge kan bru­ges rå i sa­la­ter, lyns­te­ges, dam­pes el­ler gril­les.

En hyl­dest til as­p­ar­ges

Til BTs Madsko­le har Simone Vis­b­jerg Møl­ler sam­men­sat en ret, der på al­le må­der hyl­der as­p­ar­ges. Bå­de grøn­ne og hvi­de as­p­ar­ges, pan­des­teg­te og ik­ke mindst fri­te­re­de, ind­går i op­skrif­ten.

»Jeg vil vove at på­stå, at al­le men­ne­sker el­sker fø­de­va­rer, der er fri­te­re­de. Det sma­ger ba­re godt, og vi el­sker sprød­he­den. Når man fri­tu­re­s­te­ger grønt­sa­ger – som f.eks. as­p­ar­ges – kan al­le va­e­re med, og­så dem, der nor­malt ik­ke er så vil­de med grønt­sa­ger,« si­ger Simone Vis­b­jerg Møl­ler.

Hun har oven i kø­bet valgt at dob­belt­fri­te­re as­p­ar­ge­se­ne, så de bli­ver ek­stra sprø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.