Hvor me­get kan jeg pres­se ham?

BT - - SØNDAG -

Jeg er en pi­ge på 18 år, der li­ge har få­et en ka­e­re­ste på 19, snart 20. Vi går på sam­me gym­na­si­um, jeg går i 2.g, og han i 3.g Som sagt er vi li­ge ble­vet ka­e­re­ster, men vi har en me­get lang og ind­vik­let hi­sto­rie med un­der­li­ge on/off for­hold, der har va­ret i tre år. Der var en lang pe­ri­o­de, hvor vi ik­ke snak­ke­de sam­men, hvor jeg fik en an­den ka­e­re­ste, og vi var ka­e­re­ster i ca. 1,5 år. Det gør, at jeg har en del me­re er­fa­ring på om­rå­det end ham, da han al­drig har haft en rig­tig ka­e­re­ste. Jeg er me­get vant til, at man er sam­men med hin­an­dens fa­mi­li­er, er hjem­me hos hin­an­den og ser hin­an­den ja­evn­ligt. Min ka­e­re­ste har meldt ud, at han ik­ke vil ha­ve det på Face­book, el­ler at vi op­fø­rer os som ka­e­re­ster i sko­len, hvil­ket jeg selv­føl­ge­lig respek­te­rer og sy­nes er fint nok. Ud­over det vil han hel­ler ik­ke va­e­re sam­men hjem­me hos en af os, hvis vo­res fora­el­dre er der, hvil­ket går mig me­get på. Det gør mig ked af det, at han ik­ke vil ha­ve mig med hjem, men sam­ti­dig vil jeg hel­ler ik­ke pres­se ham, da jeg ved, hvor nyt det her er for ham, og hvor usik­ker han er på det he­le. Det gør det ut­ro­lig sva­ert at ses ja­evn­ligt, da vi beg­ge bor hjem­me. Jeg er ba­re ban­ge for, at der kom­mer til at gå lidt tid, og det er selv­føl­ge­lig okay, men jeg har ik­ke lyst til at ven­te et halvt år. Jeg er som sagt ut­ro­lig ban­ge for at pres­se ham, da jeg ved, at hvis han bli­ver for pres­set, kom­mer det ik­ke til at fun­ge­re. Da for­hol­det har va­e­ret tre år un­der­vejs, er jeg nok og­så en smu­le utå­l­mo­dig. Hvor me­get kan jeg kra­e­ve? Og hvor la­en­ge skal jeg ven­te? Hå­ber du kan hja­el­pe. Jeg sy­nes egent­lig, det er in­ter­es­sant, at han ik­ke vil ud­bas­u­ne­re for­hol­det på FB, og at han ik­ke vil ha­ve ka­e­re­ste­ri­er i sko­len. Jeg hå­ber, me­get, det er den rig­ti­ge år­sag. Jeg sy­nes, det vir­ker me­get mo­dent af ham – na­e­sten som man vil­le gø­re det, hvis man ar­bej­de­de i sam­me virk­som­hed. Om­vendt kan det og­så tol­kes som, at han er for umo­den til at ha­ve et se­ri­øst for­hold. Jeg kan selv­føl­ge­lig godt bli­ve be­kym­ret på di­ne veg­ne, når du nu forta­el­ler, at han hel­ler ik­ke vil vi­se sig med dig der­hjem­me. Er han rig­tig glad for dig? El­ler er han flov over dig? Det er du nok nødt til at spør­ge lidt ind til. Og jeg sy­nes og­så, du kan spør­ge, hvor­for han ik­ke vil ha­ve dig med hjem og ik­ke mindst få svar på, hvad han egent­lig sy­nes, der skal til, for at du kan op­nå den sta­tus. Hvor­for har han det så­dan? Man kan sag­tens stil­le en mas­se spørgs­mål og sta­dig respek­te­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.