UGENS BREV

BT - - SØNDAG -

bt.dk/brev­kas­ser hin­an­dens be­slut­nin­ger. F.eks. kun­ne det hand­le om, at han har en lidt me­re gam­mel­dags op­fat­tel­se af par­for­hol­det. At det skal va­e­re se­ri­øst, før man in­vol­ve­rer si­ne fora­el­dre. Og det kan hand­le om ge­nert­hed. Li­ge­som det og­så kan hand­le om, at han er flov over si­ne fora­el­dre. Der kan va­e­re SÅ man­ge år­sa­ger, og som hans ka­e­re­ste sy­nes jeg, du har ret til at spør­ge ind. Du kan sag­tens spør­ge uden at pres­se. Du be­hø­ver ik­ke be­gyn­de med ’hvor­når?’ el­ler ’hvor­for?’ Du kan jo ind­le­de sa­et­nin­gen med: Jeg er så nys­ger­rig på dig…. Re­to­rik­ken – må­den at spør­ge på – kan va­e­re alt af­gø­ren­de for, om han fø­ler sig pres­set el­ler ej. Jeg kan godt for­stå, du er utå­l­mo­dig, men ta­enk lidt på det som en kat, du skal kal­de til dig. Kat­te kom­mer, når de er klar og re­a­ge­rer ik­ke på en or­dre. Du skal vin­de kat­tens til­lid først og der­ef­ter va­e­re tå­l­mo­dig. Kan du kla­re det, tror du? Jeg hå­ber, han vir­ke­lig er glad for dig. Jeg ma­er­ker, at du har ka­em­pet for det her, så jeg øn­sker dig alt det bed­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.