Det sid­ste skridt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PÅ VEJ Mans-vin­der Tom Kri­sten­sen.

»Ke­vins ta­lent er be­stemt ik­ke gå­et no­gens na­e­se for­bi, og han er et me­get kendt navn i spor­ten. Og vig­tigst er han respek­te­ret for sin må­de at ar­bej­de på og hans må­de at be­gå sig på. Ke­vin har be­vist sig tal­ri­ge gan­ge, dog mang­ler han sta­dig at be­vi­se sig som den ab­so­lut­te eli­te i For­mel 1. Men det er jeg sik­ker på, at vi får at se,« si­ger Tom Kri­sten­sen til BT. Skif­ten­de re­sul­ta­ter Ke­vin Magnus­sen har de se­ne­ste For­mel 1-løb pra­este­ret med skif­ten­de held. I Rusland kør­te han en over­ra­sken­de sy­ven­de­plads hjem, mens han i Bar­ce­lo­na end­te langt til­ba­ge og blev straf­fet for at kø­re ind i team­kol­le­ga­en, Jo­ly­on Pal­mer, i et des­pe­rat over­ha­lings­for­søg på lø­bets sid­ste om­gang.

Al­li­ge­vel ser Tom Kri­sten­sen po­si­tivt på den må­de, Ke­vin Magnus­sen ta­ck­ler de for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner.

»Bort­set fra det rus­si­ske grand­prix har der ik­ke va­e­ret sto­re re­sul­ta­ter, men flot­te pra­e­sta­tio­ner med glimt af det subli­me. Der er in­gen tvivl om, at Ke­vin er respek­te­ret hos Re­nault,« slår Tom Kri­sten­sen fast og fort­sa­et­ter:

»Han tri­ves i tea­met i en sport med de stør­ste ud­for­drin­ger, for­vent­nin­ger og pres. Jeg ser det og­så som en stor styr­ke, at Ke­vin er åben i sin kri­tik – bå­de på fan­ta­sti­ske og min­dre go­de da­ge. Jeg kan godt li­de, at han ta­ger an­svar i de si­tu­a­tio­ner og vi­ser sig som en ung mand, der er i ba­lan­ce.«

Tom Kri­sten­sen er dog ik­ke over­ra­sket over, at Ke­vin Magnus­sen og hans Re­nault-team i øje­blik­ket op­le­ver op- og ned­t­u­re i sa­e­so­nens før­ste halv­del.

»Det har va­e­ret en fin og flot start på sa­e­so­nen. Lidt op og ned, men så­dan er det for et team og en bil med sto­re aen­drin­ger gen­nem vin­te­r­en, selv­om Re­nault har sto­re tra­di­tio­ner, bud­get og dyg­ti­ge folk. Der tra­ef­fes man­ge be­slut­nin­ger, der prø­ves ting af, og det er en nor­mal pe­ri­o­de for et team, der vil ka­em­pe sig til­ba­ge til dets stor­heds­tid,« for­kla­rer den tid­li­ge­re dan­ske Le Mans-kon­ge.

Tom Kri­sten­sen er selv til ste­de ved fle­re af sa­e­so­nens For­mel 1-løb, hvor han er en del af dom­mer­pa­ne­let ved ud­valg­te grand­prixer, mens han fort­sat er til­knyt­tet Au­di som am­bas­sa­dør. Ke­vin har over­ta­get Fra sin til­va­e­rel­se som ’ra­cer-pen­sio­nist’ har Tom Kri­sten­sen fulgt ak­tivt med i, hvor­dan Ke­vin Magnus­sen har kla­ret den in­ter­ne Re­nault-kamp mod team­kol­le­ga­en, Jo­ly­on Pal­mer.

»Det er en spa­en­den­de in­tern kamp. Ke­vin har over­ta­get, og han er for mig at se det stør­ste ta­lent. Jeg ken­der kun Jo­ly­on fra lø­bet ’Ra­ce of Cham­pions’, men der­for bør man ab­so­lut ik­ke un­der­vur­de­re ham. Slet ik­ke po­li­tisk set i et team, der er ba­se­ret med rød­der i Eng­land. Man så og­så i se­ne­ste løb, at Ke­vin kan en­de bag Pal­mer på en dag, hvor der er ud­for­drin­ger. Ke­vin er dog for­an, men in­tet er gi­vet. Dog tror jeg, at vi vil se Ke­vin tra­ek­ke fra – isa­er på de da­ge, hvor han fø­ler sig helt til ret­te med se­tup og til­lid til da­e­kval­get,« si­ger Tom Kri­sten­sen og til­fø­jer:

»Ke­vin er godt på vej, og der bli­ver holdt øje med al­le hans ned­brems­nin­ger. Og så er det kom­men­de grand­prix i Mo­na­co i øv­rigt et ri­me­ligt godt sted at kø­re med op­pe for­an.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.