Respekt, Wester­holm!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TEAM TVIS HOLSTEBROS her­rer er klar til DM-fi­na­ler­ne for før­ste gang i klub­bens hi­sto­rie, ef­ter hol­det i går ef­ter­mid­dag krøl­le­de GOGs un­ge mand­skab sam­men i den af­gø­ren­de se­mi­fi­na­le og vandt 30-25. DER­MED FORT­SA­ET­TER DEN over­ra­sken­de guld­j­agt med ufor­mind­sket styr­ke. Ve­stjy­der­ne har va­e­ret sa­e­so­nens helt sto­re po­si­ti­ve be­kendt­skab med en sam­let sejr i grund­spil­let, li­ge­som de vandt de­res slut­spils­pul­je, og nu har de alt­så fulgt op med en me­get over­be­vi­sen­de se­mi­fi­na­le­se­rie mod GOG, hvor der har va­e­ret klas­se­for­skel.

Tvis hav­de el­lers lidt pro­ble­mer i de sid­ste kam­pe i slut­spils­pulj­en, hvor hol­det ka­em­pe­de med at få tin­ge­ne til at fun­ge­re, ef­ter pro­fi­len Pe­ter Bal­ling var ble­vet al­vor­ligt ska­det. Men tra­e­ner Pa­tri­ck Wester­holm – og ham kom­mer vi til­ba­ge til lidt se­ne­re – har til­pas­set sig den nye vir­ke­lig­hed og i se­mi­fi­na­le­kam­pe­ne har han rent tak­tisk fuld­sta­en­dig over­mat­chet GOG-tra­e­ner Jakob Lar­sen. OG JEG IN­DRØM­MER ger­ne, at jeg er ret im­po­ne­ret over, at Tvis Holste­bro så over­be­vi­sen­de har kun­net luk­ke GOGer­ne ned i se­mi­fi­na­le­se­ri­en. Med til hi­sto­ri­en hø­rer dog og­så, at GOG har skuf­fet og slet ik­ke va­e­ret i stand til at fin­de det hø­je ni­veau, som man vi­ste i fle­re af kam­pe­ne i slut­spils­pulj­en. De un­ge spil­le­re har vir­ket ramt af be­tyd­nin­gen og ram­mer­ne om­kring kam­pe­ne, hvil­ket selv­føl­ge­lig kom mest ty­de­ligt til ud­tryk i går på ude­ba­ne i Gråkja­er Are­na, hvor et me­get hårdt spil­len­de, ja na­er­mest brutalt, Tvis­mand­skab – men hey, der spil­les om DM-tit­len, så­dan skal det va­e­re – og hjem­me­pu­bli­kum i fa­el­les­skab tog pip­pet fra GOG fra før­ste fløjt. DET BE­TØD, AT det i stør­ste­delen af før­ste halv­leg lig­ne­de et se­ni­o­r­hold mod et ung­doms­hold. Tvis’ fy­si­ske tryk i kam­pens ind­led­ning gjor­de, at GOG-spil­ler­ne sim­pelt­hen mi­ste­de tro­en på, at de kun­ne tra­en­ge igen­nem for­sva­ret, og det re­sul­te­re­de i nervøst og for­kram­pet spil med mas­ser af tek­ni­ske fejl. Det var ren la­ek­ker­hed for Tvis’ ubøn­hør­li­ge kon­tra­ma­ski­ne, der er den bed­ste i lan­det, når den ram­mer top­ni­veau. Og så var den kamp så­dan set af­gjort, in­den vi for al­vor var kom­met i gang. OG SÅ VEN­DER vi til­ba­ge til Pa­tri­ck Wester­holm. For den 41-åri­ge fin­ske ch­eftra­e­ner fortje­ner enormt me­gen ros og an­er­ken­del­se for det ar­bej­de, han har la­vet i Tvis i den­ne sa­e­son. Før sa­e­so­nen reg­ne­de in­gen Tvis for no­get na­ev­ne­va­er­digt - tra­e­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen var va­ek, og det sam­me var de to stør­ste pro­fi­ler i skik­kel­se af brød­re­ne Al­lan og Mi­cha­el Dam­gaard.

Jeg var selv me­get skep­tisk, og jeg har og­så va­e­ret det fle­re gan­ge un­der­vejs i sa­e­so­nen, men Pa­tri­ck Wester­holm & co. har luk­ket mun­den på mig og man­ge an­dre med stor sta­bi­li­tet. Den al­tid me­get ro­li­ge Wester­holm har byg­get vi­de­re på Klavs Bruuns ar­bej­de og skabt et fuld­sta­en­dig so­le­klart spil­kon­cept, hvor al­le spil­le­re i et me­get sam­men­tøm­ret kol­lek­tiv ved, hvad der kra­e­ves af dem – og så har han må­ske vig­tigst af alt for­må­et at få sit hold til at spil­le med en im­po­ne­ren­de di­sci­plin i alt, hvad man fo­re­ta­ger sig. DET ER NOG­LE af de va­e­sent­lig­ste for­kla­rin­ger på, at Tvis i den kom­men­de uge spil­ler DM-fi­na­ler mod KIF Kol­ding Kø­ben­havn el­ler Bjer­ring­broSil­ke­borg, der i dag spil­ler de­res af­gø­ren­de se­mi­fi­na­le. Så må ti­den vi­se, om det en­der med den helt ul­ti­ma­ti­ve tri­umf for Wester­holms mand­skab. Men uan­set hvad er det dybt im­po­ne­ren­de, hvad det ve­stjy­ske kol­lek­tiv har ud­ret­tet ind­til nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.