Liga­ens klart bed­ste

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Erik Svi­at­chen­ko har nydt en god tid hos skot­ske Cel­tic, si­den han kom til klub­ben i ja­nu­ar. Mester­ska­bet kom sik­kert i hus, og dan­ske­ren har hø­stet stor an­er­ken­del­se for sit for­svars­spil med mas­ser af kam­pe fra start og ro­sen­de ord fra en bred front.

Se­ne­st bli­ver Erik Svi­at­chen­ko af avi­sen The Scots­man ud­råbt til at va­e­re den bed­ste mid­ter­for­sva­rer i skotsk fod­bold over­ho­ve­det.

Avi­sen ind­le­der be­grun­del­sen med at slå fast, at man ik­ke må døm­me en bog på dens om­slag.

»Hvis man mød­te Svi­at­chen­ko uden for ba­nen, vil­le man med hans ka­er­lig­hed til kunst og mo­de fo­re­stil­le sig ham som en ty­pe med en svag vil­je, der kon­stant tra­ek­ker sig fra ta­ck­lin­ger­ne og prø­ver at gem­me sig.«

»I ste­det spil­ler han fak­tisk, som var han den hår­de­ste hund på din lo­ka­le pub, ham med ar på bag­si­den af ho­ve­d­et og et blik i øj­ne­ne, som var han me­re et vildt dyr end et men­ne­ske,« skri­ver The Scots­man.

»Der er ik­ke en an­gri­ber i det gan­ske land, som Svi­at­chen­ko ik­ke vil­le bjør­ne­kram­me og bry­de til jor­den på et split­se­kund.«

»I en sa­e­son, hvor der er ble­vet stil­let spørgs­måls­tegn ved Cel­ti­cs hård­hed, men­talt som fy­sisk, har klub­ben gjort det me­get godt med at gå ud og hen­te den hår­de­ste, de kun­ne fin­de.«

»Ik­ke blot ka­em­per han om hver ene­ste bold i eget felt, som gjaldt det hans liv, han gør det og­så i mod­stan­der­nes felt,« ly­der ro­sen, som må for­modes at gø­re Svi­at­chen­ko glad. Kan la­e­se mod­stan­der­ne Hvor­vidt Erik Svi­at­chen­ko og­så vil va­e­re glad, når klub­bens nye ma­na­ger, Bren­dan Rod­gers, har sid­det i sa­e­det et styk­ke tid, det må ti­den vi­se.

Bren­dan Rod­gers ba­en­ke­de i sin tid Da­ni­el Ag­ger, da de to var for­e­net i Li­ver­pool. Det ske­te stik mod al sund for­nuft, hvis man spør­ger iagt­ta­ge­re, sta­ti­stik­ker og i øv­rigt og­så Da­ni­el Ag­ger selv.

The Scots­man fin­der kun et lil­le ’men’ i ro­sen af Svi­at­chen­ko.

»Et mu­ligt pro­blem fremad­ret­tet kan bli­ve hans man­gel på fart, sa­er­ligt hvis Bren­dan Rod­gers ind­fø­rer en høj for­svars­linje.«

»Han (Svi­at­chen­ko) har imid­ler­tid vist sig i stand til at la­e­se mod­stan­der­nes an­greb, som om han hav­de va­e­ret med på de­res tak­tik­mø­de. I Skot­land har han in­gen li­ge­ma­end,« skri­ver avi­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.