Mi­stan­ke om ny mil­li­ard-svin­del

BT - - NYHEDER -

SKAT år­sva­erk til 72-73 år­sva­erk i Ud­be­ta­lings­kon­trol. De me­d­ar­bej­de­re i den af­de­ling brem­se­de i gen­nem­snit ud­be­ta­lin­ger for 27 mio. kr. hver sid­ste år,« si­ger for­man­den for Dansk Told og Skat­te­for­bund, Jørn Ri­se.

I går kun­ne dag­bla­det Politiken forta­el­le, at Rigs­re­vi­sio­nen ef­ter en forun­der­sø­gel­se nu ku­le­gra­ver Skats ud­be­ta­lin­ger af så­kaldt ne­ga­tiv moms, som fra 2010 til 2015 er ste­get vold­somt, sam­ti­dig med at kon­trol­len har va­e­ret be­gra­en­set. Ty­de­li­ge tegn på svin­del Jørn Ri­se me­ner, at der er nog­le ‘in­di­ka­to­rer’ på, at der er sket svin­del. Han hen­vi­ser til, at hans med­lem­mer har for­talt om fle­re til­fa­el­de, hvor virk­som­he­der la­der sig moms­re­gi­stre­re, hvor­ef­ter de sen­der ne­ga­ti­ve momsan­gi­vel­ser ind op til fem gan­ge. Her­ef­ter op­lø­ses sel­ska­bet, og Skat ha­en­ger på ga­el­den. Al­li­ge­vel er Ud­be­ta­lings­kon­trol ble­vet be­skå­ret.

»Det er mig en gå­de, hvor­for man skal spa­re, når man kan frem­vi­se så­dan­ne re­sul­ta­ter, og når me­d­ar­bej­der­ne sam­ti­dig – og i den pe­ri­o­de der nu er til de­bat – på­pe­ger, at der er nog­le in­di­ka­to­rer, som ty­der på, at der er no­get galt. Og at man bør ha­ve et stør­re fo­kus på det,« si­ger Jørn Ri­se. Han til­fø­jer: »Jeg sid­der med fø­lel­sen af ‘hvad sag­de jeg’, for der er ik­ke ble­vet lyt­tet til de be­kym­rin­ger, som me­d­ar­bej­der­ne har ud­trykt. Der kan va­e­re le­gi­ti­me grun­de til det, vi ser, men der er – ud­over at ud­be­ta­lin­ger­ne er ste­get vold­somt – ba­re man­ge in­di­ka­to­rer på, at der er no­get galt.«

Di­rek­tør i Skat Ind­sats Jim Sø­ren­sen af­vi­ser kri­tik­ken:

»Vi pri­o­ri­te­rer vo­res res­sour­cer på kryds og tva­ers og bedst mu­ligt he­le ti­den. Så er spørgs­må­let, om der skal va­e­re me­re kon­trol. Det er et po­li­tisk spørgs­mål, men jeg er ret sik­ker på, at vi pri­o­ri­te­rer ef­ter ef­fekt,« si­ger han.

»Vi pri­o­ri­te­rer de res­sour­cer, vi har. Og moms er et højt pri­o­ri­te­ret om­rå­de, og det er ik­ke nød­ven­dig­vis et dår­ligt tegn, at ud­be­ta­lin­ger­ne sti­ger. Det (ind­sat­sen, red.) skal og­så sam­men­lig­nes med, hvad der f.eks. sker på skat­te­ly-om­rå­det osv. Ge­ne­relt pri­o­ri­te­rer vi de om­rå­der, hvor der er svin­del,« si­ger Jim Sø­ren­sen, der og­så af­vi­ser, at man ik­ke har lyt­tet til me­d­ar­bej­der­nes be­kym­rin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.