Så­dan ram­mer L

BT - - NYHEDER - Kil­de: Cepos

KOM­MU­NER­NES ØKO­NO­MI ik­ke si­ge, hvad re­ge­rin­gen skal bru­ge pen­ge­ne til.

For­man­den for Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) Mar­tin Damm (V) kal­der det ’ty­pi­ske Claus Hjort­ar­gu­men­ter’. Han er dybt ue­nig med re­ge­rin­gen, selv om han til­hø­rer sam­me par­ti.

»Ser vi på ud­vik­lin­gen fra 2010 til i dag, så har kom­mu­ner­ne ef­fek­ti­vi­se­ret for 10 mia. kr., og det har be­ty­det 30.000 fa­er­re kom­mu­nalt an­sat­te. Om­pri­o­ri­te­rings­bi­dra­get vil kra­e­ve ef­fek­ti­vi­se­rin­ger for knap 15 mia. kr., og så kan man selv reg­ne ud, hvor man­ge fa­er­re ha­en­der, det kan en­de med i kom­mu­ner­ne,« fny­ser Mar­tin Damm.

Han vur­de­rer, at det kom­mu­na­le ser­vi­ce­ni­veau nu er så skra­bet, at det ik­ke kan und­gå at gå ud over den bor­ger­na­e­re vel­fa­erd som dag­in­sti­tu­tio­ner, sko­ler og ae­l­dre­om­rå­det. Og Mar­tin Damm er vred over, at re­ge­rin­gen vil prø­ve at ca­mou­f­le­re, hvem der har an­sva­ret for be­spa­rel­ser­ne.

»Der er in­gen bor­ge­re, der kan for­stå, at re­ge­rin­gen ’stja­e­ler’ pen­ge­ne i bag­lo­ka­let i ju­ni og så de­ler dem ud på bal­ko­nen i form af pul­jer til fol­ke­sko­le el­ler vel­fa­erd i de­cem­ber, når fi­nans­lo­ven bli­ver ved­ta­get. Det er os kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re, der hidtil har ta­get sla­e­bet med nedska­e­rin­ger, det er ik­ke land­spo­li­ti­ker­ne. Og nu er det nok,« si­ger Mar­tin Damm. Drop skat­te­let­tel­ser So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand Met­te Fre­de­rik­sen er­kla­e­re­de tid­li­ge­re på ugen, at det bli­ver et far­vel til om­pri­o­ri­te­rings­bi­dra­get, hvis og når hun skul­le bli­ve stats­mi­ni­ster. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fi­nansord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht for­kla­rer, at de me­ner, at det ik­ke er hen­sigts­ma­es­sigt at ef­fek­ti­vi­se­re ved hja­elp af om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag.

»Det hand­ler om pri­o­ri­te­rin­ger. Re­ge­rin­gen kun­ne jo be­gyn­de med at drop­pe si­ne top­skat­te­let­tel­ser og let­tel­sen af bil­af­gif­ter­ne for Pors­che­e­je­re. Det er selv­skab­te ud­for­drin­ger, de sid­der med. Og nu be­der de så kom­mu­ner­ne om at ef­fek­ti­vi­se­re me­re, end hvad der er mu­ligt,« si­ger Ben­ny En­gel­bre­cht.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har stil­let be­slut­nings­for­slag i Fol­ke­tin­get om at af­skaf­fe om­pri­o­ri­te­rings­bi­dra­get. Kom­mu­ner­ne bru­ger man­ge mil­li­ar­der på ad­mi­ni­stra­tion, ve­je og byg­nings­ad­mi­ni­stra­tion. Der kan man selv­føl­ge­lig ra­tio­na­li­se­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.