Øk­kes spa­rek­niv

BT - - NYHEDER - GRAFIK/FO­TO: LINDA KASTRUP

Re­ge­rin­gen har sam­men med Sam­let set Re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti Hvis be­spa­rel­sen for­de­les AEl­dre, han­di­cap­pe­de og sund­hed Fol­ke­sko­len Dag­til­bud Børn, un­ge og voks­ne med sa­er­li­ge be­hov By­ud­vik­ling, trans­port mv Kul­tur og ad­mi­ni­stra­tion

Kom­mu­ner­ne må gri­be til be­spa­rel­ser na­e­ste år, hvis Fol­ke­tin­get ved­ta­ger det så­kald­te om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag. Kor­tet vi­ser, hvor man­ge pen­ge den en­kel­te kom­mu­ne i gi­vet fald skal spa­re i 2017 Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve be­slut­tet, at kom­mu­ner­ne skal spa­re én pro­cent på drifts­ud­gif­ter­ne i åre­ne 2016-2019.

sva­rer det til en be­spa­rel­se på ca. 2,4 mia. kr. i 2017 og knap 15 mia. kr. for pe­ri­o­den som hel­hed.

er eni­ge om, at pen­ge­ne skal til­ba­ge til kom­mu­ner­ne i 2017, men hvor­dan det skal fo­re­gå, er uklart. Dansk Fol­ke­par­ti øn­sker at til­go­de­se de fat­tig­ste kom­mu­ner. li­ge­ligt på al­le ser­vi­ce­om­rå­der i 2017, be­ty­der det ....... mi­nus 598 mio. kr. ..... mi­nus 556 mio. kr. ............ mi­nus 260 mio. kr. mi­nus 337 mio. kr. ... mi­nus 152 mio. kr.

................. mi­nus 455 mio. kr. Kil­de: Ar­bej­der­be­va­e­gel­sens Er­hvervs­råd Kom­mu­ner­nes for­hand­lin­ger med re­ge­rin­gen for­ven­tes af­slut­tet i be­gyn­del­sen af ju­ni. Af­ta­len skal til­tra­e­des af Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg. Blok­tilskud­det skal ud­mel­des til kom­mu­ner­ne se­ne­st 1. juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.