Faxes børn står al­le­re­de i kø

BT - - NYHEDER -

KOM­MU­NALT SELVSTYRE der er af­de­lings­le­der i Ter­s­lev Bør­ne­hus. Skal fin­de 14 mil­li­o­ner kro­ner Faxe Kom­mu­ne skal spa­re 14 mio. kr. ek­stra i 2017, hvis re­ge­rin­gen kom­mer igen­nem med sit krav om, at al­le kom­mu­ner skal le­ve­re et om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag på én pct. til sta­ten. Samt­li­ge lan­dets borg­me­stre uan­set par­ti­far­ve ka­em­per imod bi­dra­get. Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster i Faxe gen­nem me­re end seks år Knud Erik Han­sen har ef­fek­ti­vi­se­ret så me­get, at han vil ka­em­pe med na­eb og klø­er mod re­ge­rin­gens om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag.

Der­for har vi bedt ham vi­se BTs la­e­se­re, hvor­dan be­spa­rel­sen vil ram­me hans kom­mu­ne.

Han star­ter en af kom­mu­nens tre ly­se­grøn­ne el-bi­ler, og så rul­ler vi af sted.

»Tag nu ba­re vej­bela­eg­nin­gen. Vi har spa­ret en del på at ud­li­ci­te­re ved­li­ge­hol­del­sen. Men bor­ger­ne kan hver dag kon­sta­te­re, at ve­je­ne bli­ver dår­li­ge­re. Hul­ler­ne bli­ver lap­pet, og ve­je­ne er ik­ke far­li­ge. Men de er ik­ke i god stand.«

På tek­nik- og mil­jø­om­rå­det kan Faxe blandt an­det bli­ve nødt til at und­va­e­re et di­gi­talt byg­ge­sags­ar­kiv, en kli­ma­me­d­ar­bej­der og kon­su­lent­bi­stand på na­tur-og mil­jø­om­rå­det, hvis om­pri­o­ri­te­rings­bi­dra­get bli­ver en re­a­li­tet.

På kul­tu­r­om­rå­det kan man bli­ve nødt til at ind­fø­re ge­by­rer for ud­lån af lo­ka­ler, ned­la­eg­ge en ly­da­vis og ska­e­re ned på nye bø­ger til bi­bli­o­te­ket.

Kom­mu­nen har al­le­re­de ge­ne­relt ef­fek­ti­vi­se­ret le­del­ses­om­rå­det de se­ne­re år. De en­kel­te le­de­re på rå­d­hu­set, på sko­ler, dag­in­sti­tu­tio­ner og i ae­l­dreplej­en har få­et stør­re en­he­der un­der sig, og der er ble­vet fa­er­re ha­en­der til at lø­se op­ga­ver­ne i kom­mu­nen.

»Pro­ble­met er jo, at det har va­e­ret hårdt for al­le at vaen­ne sig til de man­ge ef­fek­ti­vi­se­rin­ger gen­nem åre­ne. Hvis vi fjer­ner me­re nu, så gi­ver det in­gen me­ning me­re. Folk for­står og bak­ker i sid­ste en­de op om, at kom­mu­nen er nødt til at ef­fek­ti­vi­se­re. Men in­gen vil kun­ne for­stå, at vi skal spa­re end­nu me­re, for­di re­ge­rin­gen har brug for fle­re pen­ge,« si­ger Knud Erik Han­sen. Fri­vil­li­ge over­ta­ger Da vi kø­rer for­bi det lo­ka­le dag­cen­ter i Faxe, forta­el­ler Knud Erik Han­sen, at ste­det al­le­re­de i dag del­vist bli­ver dre­vet af fri­vil­li­ge.

»Det her er ble­vet et sam­lings­sted for by­ens ael­dre. Da min svi­ger­mor på 85 flyt­te­de her­til sid­ste år, kend­te hun in­gen. Så be­gynd­te hun at kom­me her, og det hjalp hen­de til hur­tigt at la­e­re nye men­ne­sker at ken­de og bli­ve in­te­gre­ret i by­en. En grup­pe ael­dre sid­der og hyg­ger sig sam­men om­kring et af bor­de­ne i ca­fe­en. Da de hø­rer, at kom­mu­nen kan bli­ve tvun­get til at spa­re på for­hol­de­ne, ly­der det kon­tant fra en af de ael­dre:

»Så kan de li­ge så godt pil­le hjer­tet helt ud af mig.«

Knud Erik Han­sen in­drøm­mer, at kom­mu­nen er et hjer­te­barn for ham.

»Det er hårdt og fryg­te­ligt, hver gang man skal ta­ge no­get va­ek fra bor­ger­ne. Der er liv, der får det sva­e­re­re, end de kun­ne ha­ve haft. Det sy­nes jeg gør ondt,« si­ger Knud Erik Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.