Mansour dra­ebt af USA

BT - - NYHEDER -

DRONEANGREB Ta­le­bans le­der Mul­lah Mo­ham­med Mansour Akh­tar er ble­vet dra­ebt i et ame­ri­kansk luf­tan­greb. Det si­ger Af­g­ha­ni­stans ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

»Mansour var i en pe­ri­o­de un­der ta­et over­våg­ning, ind­til han blev an­gre­bet sam­men med an­dre mi­li­tan­te i et kø­re­tøj i Ba­lu­chi­stan,« si­ger Det Na­tio­na­le Sik­ker­heds­di­rek­to­rat i en er­kla­e­ring.

Tid­li­ge­re søn­dag be­kra­ef­te­de en højt­stå­en­de le­der fra Ta­le­ban, at de­res le­der Mul­lah Mansour er ble­vet dra­ebt. Det skri­ver fle­re uden­land­ske me­di­er på bag­grund af et in­ter­view med nyheds­bu­reau­et AP. I lør­dags skal bå­de Paki­stan og Af­g­ha­ni­stan va­e­re ble­vet in­for­me­ret af USA om dro­ne­an­gre­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.