Mary vin­der over K

BT - - NYHEDER -

STYLEBATTLE De er blandt de mest fo­to­gra­fe­re­de og be­un­dre­de kvin­der i de­res lan­de. Og bå­de den 34-åri­ge her­tu­gin­de af Cam­brid­ge, Ka­te, og den 44-åri­ge kron­prin­ses­se Mary er for la­engst ble­vet ud­råbt til rol­lemo­del­ler, som man­ge kvin­der yn­der at ef­ter­lig­ne. Når en­gel­ske Ka­te ba­e­rer en kjo­le fra en af de en­gel­ske ka­e­de­for­ret­nin­ger, bli­ver den ud­solgt på kort tid. Fuld­sta­en­dig som når Mary har vist sig i tøj fra H&M. Og man­ge yn­der at dra­ge sam­men­lig­nin­ger mel­lem de kom­men­de dron­nin­ger af Stor­bri­tan­ni­en og Dan­mark.

Så sent som i sid­ste uge brag­te Daily Mail en stor ar­ti­kel om, hvor me­get de to prin­ses­ser min­der om hin­an­den i tøjstil og ud­se­en­de. Og igen hen­vi­ste man til, at de­sig­ne­ren Carl La­ger­feldt fra Chanél i for­bin­del­se med Ka­te og Wil­li­ams bryl­lup i 2010 men­te, de to prin­ses­ser kun­ne va­e­re sø­stre. Prin­ses­ser­nes stil vur­de­res BT har bedt tre mo­de­eks­per­ter vur­de­re de to prin­ses­sers stil. En eks­pert fra Dan­mark og en fra Stor­bri­tan­ni­en. Og den neut­ra­le dom­mer fra Nor­ge.

Ma­ri­an­ne Jem­te­gård, sty­list og mo­de­eks­pert for ’God mor­gen Nor­ge’ på nor­ske TV2, pe­ger på dansk sejr.

»Mary vin­der stil­kam­pen. Det har med hen­des klas­si­ske ele­gan­ce og raf­fi­ne­ment at gø­re. Hun ev­ner at va­e­re en mo­der­ne prin­ses­se med en stil, som er klas­sisk, ele­gant og tid­løs, sam­ti­dig med at hun føl­ger mo­den og al­tid har de ny­e­ste trends på. Mens Ka­te godt kan bli­ve lidt ke­de­lig og lidt for kon­ser­va­tiv, set ud fra et mo­de­per­spek­tiv,»si­ger hun til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.