Ate i mo­de­krig

BT - - NYHEDER -

Chris Pe­der­sen, Chris Pe­der­sen er mo­de­eks­pert og va­ert på mo­de­pro­gram­mer som ’Mo­deu­gen nu’ på DR. Han ka­rak­te­ri­se­rer de to prin­ses­ser som un­ge, per­fek­tio­ni­sti­ske, mo­der­ne mødre, som er me­get stil­re­ne uden at va­e­re ud­ske­jen­de i de­res tøjstil. Sam­ti­dig med at de beg­ge har en for­nem­mel­se for at ba­e­re tøj, som al­le kan kø­be og tro, de vil se godt ud i. Som f.eks. kna­elan­ge ne­der­de­le, sil­ke­skjor­ter og tøj, som er in­spi­re­ret fra 60er­nes re­ne snit og far­ve.

Al­li­ge­vel er der i den dan­ske mo­de­eks­perts øj­ne mile­vid for­skel på de to prin­ses­sers tøjstil.

»Mary er god til at vi­su­a­li­se­re drøm­men om, hvor­dan en dansk kvin­de ger­ne vil se ud. Uan­set al­der og stør­rel­se. Mary er den gla­mourø­se og eks­pe­ri­men­te­ren­de, mens Ka­te er me­re or­di­na­er og al­min­de­lig. Hun er ta­et­te­re på en al­min­de­lig bri­tisk kvin­de, end Mary er,« me­ner Chris Pe­der­sen.

Han sam­men­lig­ner og­så de to prin­ses­ser i festskjo­ler. »Når Ka­te ske­jer ud, er hun sta­dig me­re på­pas­se­lig. end Mary er,« si­ger Chris Pe­der­sen.

Og pe­ger på, at hvor Mary for la­engst har vist, hvem hun er, så er Ka­te på man­ge om­rå­der sta­dig et ube­skre­vet blad.

»Når jeg ser Ka­te, ser jeg en me­re al­min­de­lig pi­ge, mens Mary er en vok­sen kvin­de. Men når der er 10 års for­skel, gi­ver det og­så god me­ning,« slut­ter den dan­ske mo­de­eks­pert sin dom. Sa­rah Vi­ne, Den en­gel­ske klum­meskri­bent Sa­rah Vi­ne fra Daily Mail, som blandt an­det skri­ver klum­mer om kon­ge­li­ge, og de­res tøjstil er me­get enig med Daily Mails sam­men­lig­ning af kron­prin­ses­se Mary og Ka­te, her­tu­gin­den af Cam­brid­ge.

Hun be­skri­ver, hvor ens de to kvin­der er med de­res smil og smile­hul­ler i, de­res te­int og langt, mørkt hår. Og hvor­dan bå­de Marys og Ka­tes skik­kel­ser er slan­ke og med en fin ben­byg­ning.

Men sam­men­lig­nin­gen mel­lem den 34-åri­ge her­tu­gin­de og den 10 år ael­dre dan­ske kron­prin­ses­se en­der ik­ke her i den bri­ti­ske klum­meskri­bents øj­ne.

»De­res ud­strå­ling er bå­de le­gen­de og spor­ty. På bil­le­der­ne af dem, ef­ter de har født, kan man se, at de beg­ge er me­get vel­ple­je­de. Og så har de beg­ge en ful­dendt op­før­sel,« me­ner Sa­rah Vi­ne.

Men der er og­så ma­lurt i ba­e­ge­ret med ro­ser. For Sa­rah Vi­nes dom over de to kvin­ders tøjstil er ned­slå­en­de.

»De ba­e­rer beg­ge kjo­ler, som er lidt for gam­le til de­res al­der. Jeg sy­nes godt, de kun­ne va­e­re me­re even­tyr­lyst­ne og mo­der­ne, frem for den må­de de kla­e­der sig på, for de ud­gør beg­ge et tem­me­lig pa­ent og ny­de­ligt bil­le­de,« ly­der dom­men.

Som Sa­rah Vi­ne dog opblø­der en smu­le til Marys ae­re.

»Men je­res prin­ses­se har den bed­ste stil.« Ma­ri­an­ne Jem­te­gård, Ma­ri­an­ne Jem­te­gård er sty­list og mo­de­eks­pert på det nor­ske ‘God mor­gen på norsk TV2. Hun me­ner, at Ka­te kun­ne la­e­re me­get af Mary, hvis den en­gel­ske prin­ses­se ske­le­de me­re til den dan­ske kron­prin­ses­ses tøjstil.

»Ka­te skal bli­ve bed­re til at op­gra­de­re sin gar­dero­be, så hun ik­ke la­en­ge­re frem­står så ko­net. For hun er jo en smuk kvin­de, der har he­le mo­de­ver­de­nen lig­gen­de for si­ne fød­der,« suk­ker Ma­ri­an­ne Jem­te­gård til BT.

Iføl­ge hen­de har Mary nem­lig for la­engst op­gra­de­ret sin gar­dero­be, så hun i dag med god grund al­tid ran­ge­rer højt på li­ster­ne over de bedst kla­ed­te kon­ge­li­ge kvin­der. Og der­for vin­der Mary stil­kam­pen.

»Mary er vok­set i sin stil, ,« si­ger Ma­ri­an­ne Jem­te­gård til BT.

Hun pe­ger og­så på, at selv om Ka­te og­så kan se so­fi­sti­ke­ret og ele­gant ud i sin tøjstil fra en­gel­ske Hig­h­stre­et-ka­e­de­for­ret­nin­ger, så har Mary et bed­re blik for tøj end Ka­te.

»Mary har va­e­ret langt bed­re til at fin­de raf­fi­ne­ment i sin må­de at kla­e­de sig på. Hun kla­e­der sig og­så klogt til an­led­nin­gen. Hun har ud­vik­let sig enormt stil­ma­es­sigt i de sid­ste seks-syv år. Så Ka­te kun­ne la­e­re no­get af Mary,« er rå­det fra den nor­ske mo­de­eks­pert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.