Skal vi ha­ve en gra­en­se for an­tal­let af flygt­nin­ge, Dan­mark kan ta­ge imod?

Ja, vi kan ik­ke in­te­gre­re fle­re Nej, vi kan ik­ke blot skub­be pro­ble­met va­ek

BT - - DEBAT -

KONTROVERS

MAR­TIN HEN­RIK­SEN

til mig, så af­vi­ste vi asylan­sø­ge­re ved gra­en­sen, for­di vi ik­ke kan in­te­gre­re al­le, der kom­mer til Dan­mark. Så det vil va­e­re for­nuf­tigt med en mak­si­mum­gra­en­se, der skul­le sa­et­tes så lavt som mu­ligt.

il­lu­sion at tro, at dan­ske po­li­ti­ke­re ale­ne kan sty­re flygt­nin­ge­strøm­me­ne til Dan­mark. Og det er net­op den pra­e­mis, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne sa­et­ter op, når de kom­mer med det­te for­slag. Det er at stik­ke folk blår i øj­ne­ne. Jeg sy­nes og­så, at vi skal ha­ve fa­er­re et for­slag, der hand­ler om at af­vi­se flygt­nin­ge til Dan­mark, men det kra­e­ver, at vi bli­ver asylan­sø­ge­re ved gra­en­sen. Og det kan man fak­tisk nødt til at lø­se pro­ble­met i et eu­ro­pa­ei­sk sam­ar­bej­de godt gø­re in­den for FNs flygt­nin­ge­kon­ven­tion, for­di ved at la­ve en fa­el­les for­de­lings­ord­ning. Man kan ik­ke der står, at man ik­ke må sen­de folk til­ba­ge til lan­de, blot skub­be pro­ble­met va­ek, for­di så er man i gang hvor de ri­si­ke­rer tor­tur og po­li­tisk med at mel­de sig ud af den eu­ro­pa­ei­ske for­føl­gel­se. Hvis vi af­vi­ser Vi har en so­li­da­ri­tet og sam­ar­bej­det. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne flygt­nin­ge ved gra­en­sen, så sen­der si­ger, at vi skal ha­ve

til­lids­kri­se i vi dem til­ba­ge til Tys­kland, eu­ro­pa­ei­ske løs­nin­ger, men vil ik­ke selv og der ri­si­ke­rer de hver­ken dansk po­li­tik, men va­e­re en del af dem. Det er hyk­le­risk ud tor­tur el­ler po­li­tisk for­føl­gel­se, over al­le gra­en­ser.

den med­fø­rer ik­ke, så det kan vi godt gø­re in­den for kon­ven­tio­nen. Hvis vi gjor­de at vi nu skal be­hand­le det, så tror jeg, at Tys­kland vil­le

flygt­nin­ge dår­li­ge­re gø­re det sam­me i for­hold til de­res na­bo­lan­de, og på den må­de vil­le der må­ske kom­me en do­mi­no­ef­fekt ned gen­nem Eu­ro­pa. Det vil med­fø­re, at der sam­let set kom­mer fa­er­re flygt­nin­ge og il­le­ga­le ind­van­dre­re til Eu­ro­pa. Og det vil va­e­re rig­tig fint ef­ter man­ge år­ti­er med en me­get vold­som til­strøm­ning.

HVIS DET STOD VI HAR UD­VIK­LET

det be­ty­de, at den dan­ske øko­no­mi vil bli­ve bed­re i for­hold til at sik­re en or­dent­lig vel­fa­erd til de mest ud­sat­te i sam­fun­det. Og sam­ti­dig vil der va­e­re bed­re mu­lig­hed for at vi­de­re­gi­ve et land til vo­res ef­ter­kom­me­re, hvor det er vo­res sprog, kul­tur og tra­di­tio­ner, der bin­der os sam­men.

FOR DAN­MARK VIL

SOFIE CAR­STEN NIELSEN

DET ER EN

føl­ger nu i Dansk Fol­ke­par­tis fod­spor og ska­ber frygt hos be­folk­nin­gen. Vi har en til­lids­kri­se i dansk po­li­tik, men den med­fø­rer ik­ke, at vi nu skal be­hand­le flygt­nin­ge dår­li­ge­re. Selv­føl­ge­lig er der en gra­en­se for, hvor man­ge flygt­nin­ge vi kan in­te­gre­re, men vi er nødt til at ta­en­ke skrid­tet vi­de­re. Man er nødt til at ta­en­ke på kon­se­kven­ser­ne, og de er, at vi si­ger til ty­sker­ne, at de selv må ord­ne pro­ble­met, for­di vi ik­ke har ta­enkt os at yde me­re. Og det har kon­se­kven­ser langt ud­over flygt­nin­ge­om­rå­det. Man kan ik­ke skil­le tin­ge­ne ad, og der­for er det man­gel på po­li­tisk le­der­skab. Og net­op det le­der­skab, som folk har brug for at se. At no­gen ta­ger an­svar og fin­der løs­nin­ger­ne i et eu­ro­pa­ei­sk fa­el­les­skab frem­for at sen­de bol­den vi­de­re.

HEN­RIK SASS LAR­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.