Man fy­rer ik­ke en de­par­te­ments­chef

BT - - DEBAT -

Der er ek­semp­ler på, at de­par­te­ments­che­fer er ble­vet di­rek­te fy­ret, for­flyt­tet el­ler pak­ket va­ek på et fjer­nt­lig­gen­de kon­tor med høj løn, men uden for­mel ind­fly­del­se. Men det hø­rer til de ab­so­lut­te sja­el­den­he­der i dansk po­li­tik. Og­så oven­på skan­da­ler som dem, der pra­e­ger Skat­te­mi­ni­ste­ri­et i dis­se år. Og det er der man­ge grun­de til.

Topem­beds­ma­end bli­ver ik­ke ka­stet un­der en po­li­tisk bus i ti­de og uti­de i Dan­mark

MI­NI­STE­REN ER ØVERSTE an­svar­li­ge, uan­set hvad han/hun har vidst hvor­når. I prak­sis er det dog of­te så­dan, at hvis en mi­ni­ster op­da­ger, at der er fo­re­gå­et no­get for­kert i hans mi­ni­ste­ri­um, ind­kal­der han ord­fø­rer­ne på om­rå­det, pra­e­sen­te­rer sa­gen ae­r­ligt og re­de­ligt og pe­ger på en løs­ning, så får det ik­ke al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for mi­ni­ste­ren. I SKAT­TE­MI­NI­STE­RI­ET ER der yder­li­ge­re grun­de til, at man po­li­tisk va­el­ger at fre­de bå­de de­par­te­ments­che­fen og di­rek­tø­ren for Skat. Man­ge har et po­li­tisk me­dansvar for, at ting er kørt i grøf­ten. Ven­stre, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, SF og De Ra­di­ka­le har al­le sid­det på po­sten i det se­ne­ste år­ti. De kun­ne al­le ha­ve gjort no­get. Men det ga­el­der og­så de par­ti­er, som har sid­det i re­ge­ring med dem el­ler stemt for nedska­e­rin­ger i Skat. DET HAR OG­SÅ be­tyd­ning, at Kar­sten Lauritzen som førs­te­gangs-mi­ni­ster over­tog et hus med us­a­ed­van­ligt man­ge pro­blem­sa­ger. Det hav­de va­e­ret uhørt, hvis han som no­get af det før­ste hav­de af­ske­di­get to af de tun­ge­ste i det øverste le­del­ses­lag. Så Claus Hjort Fre­de­rik­sen ind­kald­te par­ti­er­ne og frem­lag­de, at al­le hav­de et me­dansvar. Kon­klu­sio­nen blev der­for, at man skul­le se fremad. OG SÅ ER der den nød­ven­dig­hed, at no­gen skal ryd­de op i Skat. Skat­te­mi­ni­ste­ri­et er et af de mest kring­le­de mi­ni­ste­ri­er at be­va­re et over­blik over. Der er ik­ke man­ge kva­li­fi­ce­re­de per­so­ner, som kan tra­e­de ind og over­ta­ge de rol­ler, som i gi­vet fald vil­le bli­ve le­di­ge – og de vil­le slet ik­ke kun­ne va­e­re ef­fek­ti­ve hur­tigt. LAEG DER­TIL, AT Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ments­chef lig­ger højt i det in­ter­ne hieraki blandt de­par­te­ments­che­fer, for­di han er dyg­tig, men og­så for­di han til­hø­rer det sta­er­ke­ste net­va­erk på Slots­hol­men, som er byg­get op om de­par­te­ments­che­fen i Stats­mi­ni­ste­ri­et. Og så sid­der ham med i øko­no­mi­ud­val­get, hvor man tra­ef­fer stør­ste­delen af be­slut­nin­ger­ne i en re­ge­ring. Så­dan en skif­ter man ik­ke ba­re ud. TOPEM­BEDS­MA­END BLI­VER IK­KE ka­stet un­der en po­li­tisk bus i ti­de og uti­de i Dan­mark. Det gør of­fent­li­ge mel­lem­le­de­re desva­er­re. Men sa­gen er ik­ke løst, hver­ken i den prak­ti­ske el­ler i den po­li­ti­ske ver­den. Og nu er mi­ni­ste­rens ska­eb­ne bun­det op på de to topem­beds­ma­end, for­di han ind­led­te med at fre­de dem. I før­ste om­gang hø­ste­de Lauritzen po­int på sin hånd­te­ring, men hvis sa­ger­ne ik­ke bli­ver løst, kan de bli­ve hans ne­me­sis.

Man kan alt­så i den grad ta­be bol­den som topem­beds­mand og sta­dig be­hol­de sin post, for­di man i en prak­tisk ver­den er den bed­ste til at få bol­den i spil igen. Det vir­ker ulo­gisk på de fle­ste ude­fra, men så­dan fun­ge­rer Slots­hol­men, for­di sam­funds­ma­ski­nen ik­ke må gå i stå.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.