Team Tvil­ling slog ver­dens­re­kor­den

BT - - NYHEDER -

RACERSTOLE Team Tvil­ling har end­nu en gang sat Dan­mark og idra­et for al­le på ver­dens­kor­tet. Det skri­ver TV 2 Lor­ry. Igen i år delt­og fore­nin­gen Team Tvil­ling i Co­pen­ha­gen Ma­rat­hon, og i år var det stør­re end no­gen­sin­de.

For med 32 vog­ne og 86 at­le­ter var det in­tet min­dre end ver­dens­re­kord.

Al­drig før har så man­ge han­di­ca­pat­le­ter del­ta­get sam­men i ét løb. Og det var da og­så med ek­stra sto­re smil, Pe­der og Ste­en Mon­d­rup pru­ste­de over den ven­ten­de mål­streg.

»Det er fedt og rig­tig stort,« lød det for­pu­stet fra Ste­en Mon­d­rup på Islands Bryg­ge i Kø­ben­havn.

»Men det vi­ser jo og­så, at der er et be­hov for det. Og hvis man har mu­lig­he­den for at gø­re no­get for an­dre, så skal man gø­re det,« si­ger brød­re­ne Mon­d­rup til TV2 Lor­ry. Be­gynd­te med en iron­man Ma­en­de­ne bag Team Tvil­ling er tvil­lin­ge­brød­re­ne Ste­en og Pe­der Mon­d­rup. De be­slut­te­de i 2014 at gen­nem­fø­re en iron­man sam­men. No­get af en be­drift, ef­ter­som Pe­der Mon­d­rup er spa­stisk lam­met. Men det blev en øjenåb­nen­de suc­ces, og en må­ned se­ne­re stif­te­de de fore­nin­gen Teamtvil­ling.dk.

Si­den er fore­nin­gen ble­vet lands­da­ek­ken­de med lo­ka­laf­de­lin­ger på bå­de Sja­el­land, Fyn og i Jyl­land. Brødre­nes mål er, at det på sigt skal va­e­re helt al­min­de­ligt at se racerstole si­de om si­de med an­dre lø­be­re.

Og i dag har de end­nu en gang sat Dan­mark og idra­et for al­le på ver­dens­kor­tet.

Brød­re­ne Mon­d­rup kom i øv­rigt i mål i ti­den 4:36:43.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.