Nord­ma­end kan skif­te køn med et klik

BT - - NYHEDER -

TRANSKØNNEDE Som kom­man­dør på en ubåd, der skul­le op­spo­re rus­ser­ne un­der den kol­de krig, var Jo­hn Je­a­net­tes kjo­le gemt va­ek i et skab be­reg­net til top­hem­me­li­ge do­ku­men­ter. Nu bli­ver den tid­li­ge­re nor­ske søva­erns­kap­ta­jn an­er­kendt som det, han fø­ler sig som: En kvin­de født i en mands krop.

Med et nyt lov­for­slag skal nord­ma­end, som øn­sker at skif­te køn, ik­ke la­en­ge­re gen­nem­gå en fy­sisk for­an­dring.

Der­med af­slut­tes den hid­ti­di­ge prak­sis for juri­disk køns­skif­te i Nor­ge, som si­den 1970er­ne har be­ty­det psy­ki­a­tri­ske un­der­sø­gel­ser, lang­va­ri­ge hor­mon­be­hand­lin­ger og ind­gri­ben­de ope­ra­tio­ner, som re­sul­te­rer i ste­ri­li­sa­tio­ner. Ik­ke mødt stor mod­stand Et smut på in­ter­net­tet og et en­kelt klik bli­ver alt, der skal til for at skif­te køn juri­disk, hvis lov­for­sla­get bli­ver ved­ta­get. Og det bli­ver det med stor sik­ker­hed, for for­sla­get har ik­ke mødt den sto­re mod­stand. Ak­ti­vi­ster hå­ber, at det kan bli­ve ved­ta­get al­le­re­de in­den som­mer­fe­ri­en.

»He­le mit liv har jeg skul­let vi­se, at jeg var en dreng, en mand. Jeg spil­le­de rol­len som mand. Jeg hav­de tykt ska­eg, fuld­sta­en­dig som det var for­ven­tet,« si­ger Jo­hn Je­a­net­te Solstad Re­mo, som har valgt et for­navn, der un­der­stre­ger hen­des tran­si­den­ti­tet. Li­vet går fra gråt til far­ver »Men når jeg lig­ner en mand, er li­vet gråt – selv om jeg kan fun­ge­re. Når jeg lig­ner en kvin­de, er det mod­sat – li­vet får far­ver,« til­fø­jer den tid­li­ge­re ubå­ds­kap­ta­jn.

»In­gen an­dre end jeg kan be­stem­me, hvem jeg er, og den­ne lov an­er­ken­der den­ne ret,« si­ger hun.

67-åri­ge Re­mo ta­en­ker til­ba­ge på, hvor­dan hen­des mor kval­te hen­des gla­e­de ved at ta­ge pi­ge­tøj på som fi­re­årig, og hvor­dan selv­mord­s­tan­ker pla­ge­de hen­de, da hun var te­e­na­ger og blev mis­for­stå­et af ja­ev­nal­dren­de.

Det nor­ske lov­for­slag la­eg­ger og­så op til at til­la­de un­ge fra 16 år at aen­dre de­res køn, hvis beg­ge fora­el­dre er eni­ge. Hvis en fora­el­der er imod, kan myn­dig­he­der­ne be­stem­me, hvad der er bedst for bar­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.