Tak for tu­ren, Sus­an­ne

BT - - KULTUR -

TV

’Nat­por­ti­e­ren’ Dra­ma-se­rie på DR1 søn­dag af­ten ******

Godt ta­enkt og godt for­talt, Sus­an­ne. Per­son­ligt for­ven­te­de jeg lidt, at Ri­chard Ro­per (Hugh Laurie) selv vil­le sprin­ge ud som dob­belt-agent. Til ti­der kun­ne man nem­lig un­dre sig lidt over, at en mand med så me­get på spil så hur­tigt lod ’den nye mand’ Jo­nat­han Pi­ne så langt ind i sin egen in­der­ste for­bry­dercir­kel. Ny slut­ning Og i Jo­hn le Car­rés oprin­de­li­ge ro­man­for­la­eg går det så­le­des hel­ler ik­ke for godt for vo­res helt - hans ak­tion kol­lap­ser, og skur­ken slip­per va­ek. Men med for­nuf­tig sans for vel­for­talt søn­dags­un­der­hold­ning hav­de Sus­an­ne Bi­er og hen­des ma­nuskript­for­fat­te­re valgt at dre­je hi­sto­ri­en, så de go­de sej­re­de, og de on­de en­ten fik en kug­le mel­lem øj­ne­ne el­ler i det mind­ste røg i fa­el­den med sam­le­de ben.

Fans af Jo­hn le Car­rés ori­gi­na­le ro­man kan nu med ret­te brok­ke sig over, at tv-af­slut­nin­gen ik­ke hol­der sti­len. Men ba­re for­di Sus­an­ne Bi­er fora­e­re­de os lidt (mid­ler­ti­dig?) lyk­ke, så ude­blev spa­en­din­gen ik­ke – tva­er­ti­mod.

I ste­det for det to­ta­le sam­men­brud – som i ro­ma­nen – va­e­ve­de Bi­er og kom­pa­ni nem­lig et fø­lel­ses­la­det net, hvor den stør­ste ka­er­lig­heds­af­fa­e­re over­ra­sken­de nok op­stod imel­lem de to mand­li­ge ho­ved­rol­ler.

Nej, de to se­je ba­na­ner røg ik­ke i ar­me­ne på hin­an­den. Ka­er­lig­he­den op­stod i form af be­un­dring og dyb gen­si­dig respekt. Så­le­des var Tom Hid­dle­stons spion godt på vej til at fin­de sin in­dre psy­ko­pat og gå over på fjen­dens si­de af den moral­ske kløft. Og Hugh Lauri­es su­per­s­kurk Ri­chard Ro­per var na­er­mest beno­vet og im­po­ne­ret over, at han i dén grad hav­de la­det sig ta­ge ved na­e­sen af den la­e­kre dob­bel­ta­gent Jo­nat­han Pi­ne: »Du var ik­ke som de an­dre,« suk­ke­de Laurie med da­e­mo­nisk un­der­spil, før de før­te ham va­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.