En cool la­dy

BT - - NAVNE -

For hen­des eget ved­kom­men­de duk­ke­de lav­punk­tet ik­ke op, da hun sad sam­men med sin mand i stu­en, og or­det skils­mis­se en­de­lig blev sagt højt. Hel­ler ik­ke, da bør­ne­ne skul­le ha­ve det at vi­de.

Det va­er­ste var at stå ale­ne i Silvan i Gladsaxe den 27. de­cem­ber om ef­ter­mid­da­gen og kø­be 40 se­ni­o­r­flyt­te­kas­ser. Al­drig hav­de en­som­heds­fø­lel­sen va­e­ret stør­re, har hun skre­vet. Høj­rø­de la­e­ber Det er en kvin­de og so­cio­log, der gen­nem åre­ne dyg­tigt har for­stå­et be­tyd­nin­gen og nød­ven­dig­he­den af at mar­keds­fø­re si­ne bud­ska­ber via sig selv. Som er be­vidst om og be­kendt med sin må­l­grup­pe og ved, at der skal me­re til end tør­re tal i en ny rap­port, hvis man skal tra­en­ge igen­nem en dag­lig strøm af in­for­ma­tio­ner.

La­e­ber­ne er høj­rø­de, al­tid. Smilet stort og ha­e­le­ne på de­sig­ner­sko­e­ne fle­re cen­ti­me­ter hø­je, mens kjo­le­linjer­ne flug­ter med krop­pens kur­ver.

Kvin­der luk­ker ned for sig selv, har hun skre­vet, i ste­det for at le­ge og gi­ve sig selv lov til at strå­le mest mu­ligt.

»Dit køn er din styr­ke – brug det«, skri­ver hun i en af si­ne i alt fo­re­lø­big fem bø­ger, ’La­dycool’.

An­dre af Emi­lia van Hau­ens ud­gi­vel­ser hand­ler om mo­der­skab og le­der­skab og om myten om den per­fek­te mor.

Emi­lia van Hau­en har sin egen virk­som­hed, er tid­li­ge­re klum­meskri­bent i Ber­ling­s­ke og vandt i 2014 Fe­mi­nas pris som ’Årets La­e­ser­fa­vo­rit’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.