Hol­land­sk klas­se

BT - - SPORTEN -

MAGTDEMONSTRATION Hvis nog­le in­den gårs­da­gens bjer­gen­kelt­start sta­dig tviv­le­de på, om Ste­ven Kru­i­jswi­jk (Lot­toNL-Jum­bo) var en re­el kan­di­dat til sej­ren i årets Giro d’Ita­lia, så gjor­de hol­la­en­de­ren al­le tviv­le­re til skam­me. For gan­ske vist gik han for an­den dag i tra­ek glip af en eta­pe­sejr med mini­mal mar­gin, men Kru­i­jswi­jk smadre­de si­ne na­er­me­ste kon­kur­ren­ter på en­kelt­star­ten og fø­rer nu Giro­en med 2,12 mi­nut­ter ned til Este­ban Cha­ves (Ori­ca-Gre­ened­ge).

»Jeg hå­be­de, at jeg kun­ne be­hol­de fø­rer­trøj­en og gav alt på en­kelt­star­ten. Det var ae­r­ger­ligt, at jeg ik­ke kun­ne ta­ge eta­pe­sej­ren, men jeg be­vi­ste, at min form er god,« si­ger Kru­i­jswi­jk iføl­ge NTB.

For­sprin­get og den flot­te kør­sel på de to se­ne­ste eta­per har gi­vet hol­la­en­de­ren selv­til­lid for­ud for den sid­ste uge af årets Giro, hvor det he­le skal af­gø­res.

»Selv om jeg ik­ke har vun­det eta­per her i we­e­ken­den, er jeg me­get til­freds. Jeg har be­vist, at jeg er blandt de bed­ste ryt­te­re i Giro­en, men det bli­ver en lang uge,« ly­der det fra Kru­i­jswi­jk iføl­ge dpa.

Den sid­ste uge by­der på fle­re hår­de bjer­ge­ta­per, hvor Kru­i­jswi­j­ks fø­rer­trø­je vil bli­ve an­gre­bet fra al­le si­der.

På pa­pi­ret ser det ik­ke ud til, at han kan hen­te me­get hja­elp fra sit hold, der ik­ke li­ge­frem er fyldt med kla­tre­re. Kru­i­jswi­jk skal for­ment­lig selv luk­ke hul­ler­ne til de kon­kur­ren­ter, der vil for­sø­ge at sa­et­te ham.

Eta­pen i går blev over­ra­sken­de vun­det af rus­se­ren Ale­xan­der Fo­li­for­ov (Ga­zprom), der var un­der et se­kund hur­ti­ge­re end Kru­i­jswi­jk. Ni­ba­li tab­te ka­e­den Al­le­re­de på før­ste mel­lem­tid hav­de den formsta­er­ke hol­la­en­der ta­get me­get tid på bå­de Vin­cen­zo Ni­ba­li (Asta­na), der un­der­vejs og­så tab­te ka­e­den, Alejan­dro Val­ver­de (Mo­vistar) og Este­ban Cha­ves, og Kru­i­jswi­jk fort­sat­te med at ham­re op ad bjergsi­den på Al­pe di Si­u­si.

Blandt de tid­ligt star­ten­de hav­de Ale­xan­der Fo­li­for­ov (Ga­zprom) bra­get en ka­non­tid af på 28,39 mi­nut­ter ef­ter im­po­ne­ren­de kør­sel på isa­er den sid­ste halv­del af bjer­gen­kelt­star­ten, og den kun­ne Kru­i­jswi­jk li­ge nøj­ag­tigt ik­ke slå.

Han kryd­se­de stre­gen i en na­e­sten iden­tisk tid, men rus­se­ren var få hund­re­de­de­le hur­ti­ge­re og fik eta­pe­sej­ren.

Jakob Fuglsang hav­de ik­ke be­ne­ne til at bra­en­de en stor pra­e­sta­tion af, og han end­te i en tid på 30,56 mi­nut­ter. Fuglsang er num­mer 10 i den sam­le­de stil­ling.

Alejan­dro Val­ver­de, der tab­te me­get tid lør­dag, fik en smu­le op­rejs­ning med en god en­kelt­start. Han er nu num­mer fi­re i klas­se­men­tet med 3,29 mi­nut­ter op til Kru­i­jswi­jk. På tred­je­plad­sen lig­ger Vin­cen­zo Ni­ba­li, som er 2,51 mi­nut­ter ef­ter Ste­ven Kru­i­jswi­jk.

Giro d’Ita­lia slut­ter søn­dag med eta­pen til Tor­i­no.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.