God start for dan­ske ro­e­re

BT - - SPORTEN -

De dan­ske ro­e­re fik i går en plet­fri start på OL-kva­li­fi­ka­tio­nen på Rot­see i Luzern.

Al­le fi­re dan­ske bå­de kva­li­fi­ce­re­de sig vi­de­re fra de ind­le­den­de løb og be­va­rer der­med hå­bet om en plads i fi­na­ler­ne, hvor OL-bil­let­ter­ne ud­de­les. De olym­pi­ske me­stre Mads Ras­mus­sen og Ras­mus Qu­ist (fo­to) vi­ste, at de er godt på vej mod tid­li­ge­re ti­ders stor­form, da de skaf­fe­de sig ad­gang til se­mi­fi­na­ler­ne i her­rer­nes letva­egts­doub­lescul­ler ved at kva­li­fi­ce­re sig i na­est­bed­ste tid af al­le. Det skri­ver Dansk Fore­ning for Rosport i en pres­se­med­del­el­se.

»Det var ik­ke et løb til topka­rak­te­rer. Man kan si­ge, vi lan­de­de på ot­te ud af ti mu­li­ge po­int. Der er no­get at for­bed­re, for vi sy­nes, det blev lidt kan­tet for os i ind­sat­sen, men vi kun­ne spa­re spur­ten. Så der er lidt me­re i tan­ken,« sag­de par­ret ef­ter det ind­le­den­de he­at. Og­så OL-sølvvin­de­ren fra OL i Lon­don 2012 i kvin­der­nes sing­lescul­ler, Fie Ud­by Erichsen, er klar til se­mi­fi­na­len. Det sam­me er Sver­ri S. Nielsen i her­rer­nes sing­lescul­ler. I kvin­der­nes doub­lescul­ler vandt Lis­bet Falch Jakob­sen og Ni­na Hol­len­sen de­res ind­le­den­de løb og er nu klar til fi­na­len. Her­fra får de to bed­ste par en plads ved OL i Rio.

Se­mi­fi­na­ler og fi­na­ler bli­ver af­vik­let i dag og i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.