Kon­gen slog til

BT - - SPORTEN -

Først da mi­ne med­spil­le­re går til­ba­ge mod vo­res ba­ne­halv­del, går det op for mig, at jeg skal ha­ve trøj­en til­ba­ge for at spil­le vi­de­re. Jeg kig­ge­de rundt, men kun­ne ik­ke fin­de den, men hel­dig­vis tog vo­res fan den af igen og gav mig den til­ba­ge MÅLFORM el­ler min­dre på vej til po­st­num­mer 6100 i Ha­der­s­lev med Søn­derjy­skes fø­ring på seks po­int og to kam­pe til­ba­ge.

Det så mørkt ud for Jess Thorups dren­ge. Ja, fak­tisk sort. Men så slog ind­skif­te­de Mik­kel Du­e­lund plud­se­lig til, og i de al­ler­sid­ste se­kun­der af over­ti­den tog den var­me an­gri­ber Mar­tin Pu­sic sa­gen i egen hånd og fremtvang et straf­fes­park og rødt kort til Jo­hn­ny Thom­sen. Smed trø­je langt va­ek Som den an­gri­ber, den tid­li­ge­re Su­per­liga-top­sco­rer er, be­holdt han bol­den selv og fik lov af den nor­ma­le straf­fes­parks­skyt­te Jakob Poul­sen til at sco­re sit mål num­mer ot­te i de sid­ste 11 kam­pe. Og end­nu vig­ti­ge­re – sej­rs­må­let til 2-1, der holdt sølv­du­el­len med Søn­derjyske in­takt.

Og her er det, at fø­lel­ser­ne får lov at få frit løb, og Mar­tin Pu­sic i sin iver ef­ter at fejre den vig­ti­ge scor­ing får smidt sin trø­je så langt ud til sit holds fans, at den for­svin­der i ma­eng­den.

»Det var jo en skør kamp, for vi spil­le­de ik­ke det bed­ste, og jeg blev så glad for sej­ren, at jeg ik­ke li­ge fik ta­enkt over, hvor jeg ka­ste­de trøj­en hen. Først da mi­ne med­spil­le­re går til­ba­ge mod vo­res ba­ne­halv­del, går det op for mig, at jeg skal ha­ve trøj­en til­ba­ge for at spil­le vi­de­re. Jeg kig­ge­de rundt, men kun­ne ik­ke fin­de den, men hel­dig­vis tog vo­res fan den af igen og gav mig den til­ba­ge,« for­kla­rer Mar­tin Pu­sic, der ef­ter kam­pen vi­ste den ge­ne­rø­si­tet at gi­ve FC Midtjyl­land-til­ha­en­ge­ren trøj­en igen.

»Han blev me­get glad for min ga­ve til ham og sag­de, at jeg var kon­gen. Jeg er selv­føl­ge­lig glad for at tak­ke for Guds til­lid ved at gi­ve vo­res fans den­ne op­le­vel­se og vi­se dem, at alt er mu­ligt. Det er dej­ligt for mig at sco­re, og det er ik­ke nemt at sco­re et af­gø­ren­de mål i over­ti­den, men jeg ved, at når jeg får spil­le­tid, kom­mer jeg i si­tu­a­tio­ner, hvor jeg kan sco­re. Det er ik­ke alt­af­gø­ren­de at sco­re, men det er rart som an­gri­ber at gø­re det. Det ser godt ud, og jeg ser frem til de sid­ste to kam­pe. Der er me­get me­re i ven­te fra mig,« til­fø­je­de Mar­tin Pu­sic, der og­så modt­og ros fra sin tra­e­ner Jess Thorup. Lod støv­ler­ne ta­le »Han gør det rig­tig godt og kom­mer frem til chan­cer­ne, og det er det vig­tig­ste. Han ta­ger te­ten og ta­ger straf­fes­par­ket, for­di Pol­le (Jakob Poul­sens ka­e­le­navn, red.) ik­ke er klar til at spar­ke, så det er fan­de­me godt. Der er man­ge, der har snak­ket om, at vi har søgt ef­ter den ret­te an­gri­ber, og der har va­e­ret rig­tig hård kon­kur­ren­ce om det, og vi har fle­re stren­ge at spil­le med, men Mar­tin har vist, at han kan sco­re, og han har la­det støv­ler­ne ta­le. Der­for har han og­så spil­let kon­ti­nu­er­ligt og kre­di­te­ret for det med mas­ser af mål og godt spil, så det er fint,« lød det fra Jess Thorup, der in­den sam­ta­len med BTs jour­na­list løb ind i sin sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in, og beg­ge ly­ste op af den gla­e­de, de tre over­ra­sken­de po­int gav dem.

»Det holdt rig­tig hårdt, så det er selv­føl­ge­lig rig­tig rart at få al­le tre po­int, når man er bag­ud ef­ter 88 mi­nut­ter. Det er al­tid fedt at vin­de, og nog­le sej­re er fe­de­re end an­dre, men jeg vil ik­ke si­ge, at den­ne her var fe­de­re. Vi er ba­re in­de i en så alt­af­gø­ren­de pe­ri­o­de, og Ran­ders har ka­empe­chan­cer til at sco­re et par mål me­re, in­den vi sco­rer, og der­for er det helt fan­ta­stisk, at vi nu kan stå her med tre po­int.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.