For man­ge i AaB har va­e­ret på vej ud af dø­ren

BT - - SPORTEN -

AaBs NE­DER­LAG TIL han skal en tur ud igen og tje­ne kar­ri­e­rens sid­ste go­de pen­ge der.

Hvis for man­ge spil­le­re mi­ster de få pro­cen­ter rundt om­kring, ja så bli­ver pri­sen for he­le hol­det gan­ske en­kelt for høj til, at man kan kla­re sig blandt de bed­ste i liga­en.

Og hvor­for slog det så ik­ke igen­nem i ef­ter­å­ret?

Ja, det hand­ler jo om, at man der har et trans­fer­vin­due for­an sig i ja­nu­ar, hvor der må­ske kan ske no­get. Der ske­te så ik­ke no­get i AaB, man mi­ste­de ik­ke no­gen spil­le­re, og der­med stod man nu med en trup, hvor en stor del af spil­ler­ne vid­ste, at de skul­le spil­le et halvt år me­re i AaB, men og­så sam­ti­dig vid­ste, at den frem­tid, der lå ud over det hal­ve år, ik­ke var i klub­ben.

Det kan man godt slå hen som ba­ga­tel­ler, hvis man vil, men i en ver­den som vo­res, hvor vi vir­ke­lig ar­bej­der med nu­an­cer, de­tal­jer, små pro­cen­ter, så er det i mi­ne øj­ne ik­ke ube­ty­de­li­ge ba­ga­tel­ler.

Som jeg har set det, har for man­ge ik­ke le­ve­ret me­re end det, der ba­re li­ge er nok.

Og jeg tror alt­så, at AaB nu bli­ver sat af i kam­pen om den fjer­de­plads, for jeg for­ven­ter, at Brønd­by i af­ten slår Vi­borg, der har sav­net et top­ni­veau den se­ne­ste tid. Der er sket no­get der, ef­ter Vi­borg ik­ke kun­ne ryk­ke ud og ef­ter man har mi­stet et par mar­kan­te spil­le­re. BRØND­BY HAR DYG­TI­GE spil­le­re, som vi li­ge nu ser, at Auri på en for­nuf­tig må­de får til at le­ve­re et gan­ske godt sid­ste ind­tryk, som ty­der på, at Brønd­by for­ment­lig kom­mer til at spil­le op i na­er­he­den af det ni­veau, hol­det bør kun­ne spil­le op til. Og det er pla­ce­rin­ger­ne om­kring tred­je- til fjer­de­plad­sen.

Brønd­by har en ri­me­lig chan­ce for at la­ve ni po­int i de sid­ste tre kam­pe. Man skal til Ho­bro i na­e­ste run­de, og der skal Brønd­by selv­føl­ge­lig vin­de, og så har hol­det i sid­ste kamp Søn­derjyske hjem­me i et op­gør, som kan va­e­re uden be­tyd­ning for Søn­derjyske, der kan ha­ve sik­ret sig søl­vet al­le­re­de in­den.

Og selv om Søn­derjyske har nå­et uvir­ke­li­ge højder, så kan det selv­føl­ge­lig få en be­tyd­ning, hvis de er i mål med de­res vil­de be­drift in­den den kamp. I SÅ FALD er det Midtjyl­land, der skal be­kym­re sig om, at hol­de Brønd­by bag sig. Det var im­po­ne­ren­de, hvor­dan FCM kom til­ba­ge i Ran­ders, og vi så der et hold, der pro­fi­te­re­de af, at ha­ve ru­ti­ne­re­de spil­le­re, der har va­e­ret med til man­ge ting, og som der­for ken­der de si­tu­a­tio­ner, man står i nu i slut­nin­gen af en sa­e­son.

Det gi­ver dem og­så go­de chan­cer for at kø­re sa­e­so­nen i mål med to sej­re i de sid­ste to kam­pe.

Og det vil red­de sa­e­so­nen, me­ner jeg, hvis de gør det og ta­ger bron­zen (el­ler søl­vet, hvis Søn­derjyske går i stå).

Jeg har jo haft lidt sva­ert ved at fin­de ud af, hvad jeg skal me­ne om Midtjyl­land i en sa­e­son, hvor man er gå­et fra det fa­bel­ag­ti­ge til det no­get me­re or­di­na­e­re, og hvor jeg ik­ke sy­nes, at man har va­e­ret i na­er­he­den af at fin­de en ryt­me. Den kri­tik me­ner jeg sta­dig har va­e­ret be­ret­ti­get. MEN FCM KAN jo luk­ke mun­den på mig og an­dre ved at ta­ge den me­dal­je i en sa­e­son, hvor man og­så kom langt i Eu­ro­pa. Det er der ik­ke så man­ge, der kan gø­re dem ef­ter. Det vil be­stemt va­e­re god­kendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.