Spil­ler­salg kan red­de Esb

BT - - SPORTEN -

TURBULENS På trods af den over­ra­sken­de sejr på 2-1 over AaB, er Es­b­jerg fB fort­sat na­est­sidst i Su­per­liga­en. »Det er vi na­tur­lig­vis ik­ke til­fred­se med,« si­ger Es­b­jerg fBs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Sø­ren Poul­sen og til­fø­jer:

»Men vi må er­ken­de, at det har va­e­ret en tur­bu­lent sa­e­son med et par tra­e­ner­ud­skift­nin­ger, man­ge ska­der og svin­gen­de re­sul­ta­ter. Hel­dig­vis sik­re­de vi vo­res fort­sat­te ek­si­stens i den bed­ste dan­ske fod­bol­dra­ek­ke på et tid­li­ge­re tids­punkt end ven­tet. Det fak­tum har be­ty­det, at det se­ne­ste styk­ke tid har va­e­ret knap så ner­vepi­r­ren­de som i sa­e­so­nens før­ste del.«

Se­ne­st har Es­b­jerg of­fent­lig­gjort, at den be­stå­en­de trup på 29 spil­le­re re­du­ce­res med Mo­ham­med Fel­lah, Sø­ren, Ri­se, Emil Lyng, Jes­per Ras­mus­sen, Ron­nie Schwartz, Sø­ren An­drea­sen og Jer­ry Lu­ce­na.

»Vi op­ru­ste­de i vin­te­r­ens trans­fer­vin­due for at und­gå nedryk­ning fra Su­per­liga­en, og vi hav­de ik­ke den for­ven­te­de af­gang af spil­le­re. Der­for re­du­ce­rer vi nu spil­ler­trup­pen og for­ven­ter som ud­gangs­punkt et re­la­tivt ro­ligt som­mer­trans­fer­vin­due. Dog kan even­tu­el­le salg af spil­le­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.