Jergs dår­li­ge øko­no­mi

BT - - SPORTEN -

ska­be be­hov for at til­fø­re trup­pen nye folk,« si­ger Sø­ren Poul­sen. En nød­ven­dig­hed Men skal Es­b­jerg fB, der i sid­ste uge ind­gik en tre-årig af­ta­le med 1. di­vi­sions­klub­ben FC Fre­de­ri­ci­as top­sco­rer Brent McGrath, kom­me ud af in­de­va­e­ren­de regn­skabsår med ba­lan­ce på bund­li­ni­en, er salg af spil­le­re til et be­løb på mel­lem 10 og 15 mio. kro­ner en nød­ven­dig­hed.

»Her og nu er der in­gen yder­li­ge­re hand­ler un­der­vejs. Men i fod­bold går tin­ge­ne of­te hur­tigt, så man skal al­drig si­ge al­drig. Lyk­kes det ik­ke for os at få solgt spil­le­re, har vi hel­dig­vis en pa­en egen­ka­pi­tal (ca. 35 mio. kro­ner, red.) at ta­e­re på,« si­ger Sø­ren Poul­sen.

Han forta­el­ler, at man i øje­blik­ket er i di­a­log med den hol­land­ske an­gri­ber Mi­ck van Bu­ren om et fort­sat sam­ar­bej­de.

»Fal­der en ny af­ta­le med ham på plads, vil trup­pen i na­e­ste sa­e­son be­stå af 23 spil­le­re før even­tu­el til­før­sel af trans­fers og til­før­sel af spil­le­re fra vo­res ta­len­taf­de­ling,« si­ger Sø­ren Poul­sen.

Den­ne ta­lent-kvar­tet tra­e­ner re­gel­ma­es­sigt med Su­per­liga-trup­pen og er de na­er­me­ste til at sup­ple­re den: Da­ni­el Any­em­be, Ja­cob Sø­ren­sen, Jep­pe Schulz og An­ders Drey­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.