Breds­dor­ff fik sin ha­evn

BT - - SPORTEN -

VI SKAL HA­VE en ny dansk me­ster i hånd­bold. Det er re­a­li­te­ter­ne, ef­ter Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg eks­pe­de­re­de de for­sva­ren­de me­stre fra KIF Kol­ding Kø­ben­havn ud af se­mi­fi­na­ler­ne, og midtjy­der­ne er der­med klar til at du­el­le­re mod Team Tvis Holste­bro om DM-gul­det i den­ne uge. KIF GIK EL­LERS ind til hjem­me­kam­pen mod BSV med et godt ud­gangs­punkt, ef­ter de hav­de tabt med et en­kelt mål på ude­ba­ne i den før­ste kamp, og det var da og­så ti­tel­fa­vo­rit­ter­ne, der do­mi­ne­re­de i før­ste halv­leg. Fle­re gan­ge var de i front med tre mål, men BSVer­ne for­må­e­de he­le ti­den at hol­de sig in­de i kam­pen, og ef­ter pau­sen skif­te­de rol­ler­ne så, da BSV tog te­ten på bå­de ba­nen og må­l­tav­len.

Det ske­te i høj grad tak­ket va­e­re må­l­mand Kas­per Lar­sen og en stor­spil­len­de Ni­ko­laj Mar­kus­sen. Den lan­ge bag­spil­ler har of­te få­et hug for ik­ke at pra­este­re, når det vir­ke­lig ga­el­der, men i op­gø­ret i går vi­ste han klas­sen, da det var al­ler­mest på­kra­e­vet.

Det sam­me kan ik­ke si­ges om KIF, hvor alt for man­ge af de er­far­ne stjer­ner ik­ke le­ve­re­de på det ni­veau, man kan for­ven­te. Kas­per Hvidt hav­de en dår­lig dag i må­let og fik slet ik­ke sat sit af­tryk på kam­pen, Lars Jør­gen­sen slog ik­ke til som for­svars­ge­ne­ral, Bo Spel­ler­berg ram­te slet ik­ke sit ni­veau i of­fen­si­ven - og ja, så­dan kan man egent­lig bli­ve ved. OVER HE­LE LINJEN skuf­fe­de KIFer­ne, og der­for mis­se­de de den fjer­de DM-fi­na­le på stri­be og må i ste­det nø­jes med at spil­le om bron­ze mod GOG. Og for en klub med KIFs am­bi­tio­ner er det en min­dre ka­ta­stro­fe, at de ik­ke er med, når guld og sølv skal for­de­les - og til­med nu og­så må und­va­e­re at spil­le Cham­pions Le­ague i na­e­ste sa­e­son, og det er et stort slag for klub­bens selv­for­stå­el­se.

Jeg me­ner sta­dig, at KIF er lan­dets bed­ste hånd­bold­hold, når de spil­ler op til de­res bed­ste, men pro­ble­met i den­ne sa­e­son har va­e­ret, at de alt for sja­el­dent har ramt top­ni­veau­et - og helt ge­ne­relt har hol­det le­ve­ret alt for usta­bilt. Og så­dan blev det alt­så og­så i den­ne se­mi­fi­na­le­se­rie mod BSV.

Det skal dog ik­ke ta­ge no­get fra de over­be­vi­sen­de pra­e­sta­tio­ner, som Pe­ter Breds­dor­ff-Lar­sens mand­skab har sat sam­men i de to se­mi­fi­na­ler, hvor de bå­de har vist flot spil og god moral. BSV har i beg­ge kam­pe va­e­ret ta­et på at bli­ve sat af på må­l­tav­len, men de har ka­em­pet sig til­ba­ge og står nu helt fortjent i den før­ste fi­na­le si­den 2012 - med en god mu­lig­hed for en­de­lig at vin­de det tro­fae, som den am­bi­tiø­se klub sta­dig mang­ler, selv­om de i en la­en­ge­re år­ra­ek­ke har til­hørt top­pen af dansk hånd­bold. Og at det blev li­ge pra­e­cis KIF Kol­ding Kø­ben­havn, som de send­te ud på vej­en mod guld­kam­pen, pas­ser gi­vet­vis Pe­ter Breds­dor­ff-Lar­sen for­trin­ligt, ef­ter den yd­my­gen­de exit han fik fra klub­ben for snart tre år si­den, hvor han kun­ne la­e­se om sin egen fy­ring på for­si­den af Jyd­ske Vest­ky­sten, før di­rek­tør Jens Bo­e­sen hav­de få­et over­rakt ham be­ske­den. NU FIK PE­TER Breds­dor­ff sin ha­evn og står sam­ti­dig med go­de kort på hån­den i fi­na­ler­ne mod Team Tvis Holste­bro.

Hvis han kan få sit mand­skab til at pra­este­re, som de har gjort det i se­mi­fi­na­le­se­ri­en mod KIF, så tror jeg, at de li­ge har et par gram me­re kva­li­tet end Tvis og vin­der DMgul­det - og på den må­de langt om la­en­ge kan ma­ne den ved­hol­den­de snak om ta­ber­kul­tur i jor­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.