Vild fi­na­le­sejr i bad­min­ton

DAN­MARK VER­DENS BED­STE

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Jo­nas Siv­ka­er Pet­ter­sen | pett@bt.dk

Ven­ner, fa­mi­lie og fans af Dirch Pas­ser til­brag­te søn­dag af­ten på Ave­ny Te­a­tret på Fre­de­riks­berg. Her hav­de ko­mi­ke­ren Dirch Pas­ser i åre­vis gi­vet pu­bli­kum lat­ter­kram­pe og sma­ek for skil­lin­gen i de man­ge ska­e­ve pa­ro­di­er, der blev hans va­re­ma­er­ke. Nu var de na­er­me­ste og man­ge fans kom­met for at hyl­de min­det om ham. Dirch Pas­ser vil­le for ny­lig va­e­re ble­vet 90 år, hvis han hav­de le­vet. Net­op i den an­led­ning hav­de Pas­sers na­er­me­ste valgt at ar­ran­ge­re et hyl­dests­how, der hav­de til for­mål at sam­le pen­ge ind til en bron­ze­sta­tue af den sto­re ko­mi­ker. Den skal ef­ter pla­nen op­stil­les et sted på Fre­de­riks­berg. Dat­te­ren, 64-åri­ge Dor­te Pas­ser, var hen­rykt over ini­ti­a­ti­vet, da BT fan­ge­de hen­de på den rø­de lø­ber in­den showet.

Ik­ke set hin­an­den la­en­ge

»Jeg sy­nes, det er helt fan­ta­stisk, at man har få­et stab­let ar­ran­ge­men­tet på be­ne­ne. Det er frem­ra­gen­de, at så man­ge af fars gam­le kol­le­ga­er kom­mer for at hyl­de ham. Hvis han hav­de le­vet, hav­de han nok følt sig en lil­le smu­le over­va­el­det,« forta­el­ler hun.

Dor­te Pas­ser hil­ste på man­ge af sin fars gam­le kol­le­ga­er. Gam­le ven­ner som Dai­mi, Klaus Pagh og Ghi­ta Nør­by samt Tom­my Ken­ter var al­le mødt op for at hyl­de de­res af­dø­de ven. Men èn, Dor­te Pas­ser blev sa­er­ligt glad for at se igen, var sku­e­spil­le­ren Ju­dy Grin­ger, der i seks år var ka­e­re­ste med hen­des far.

»Det er nog­le år si­den, jeg sidst har set Ju­dy. Jeg bo­e­de ik­ke sam­men med hen­de og far, men jeg kom og be­søg­te dem i de­res lej­lig­hed på Grå­brød­re Torv i Kø­ben­havn,« forta­el­ler Dor­te Pas­ser.

Ju­dy Grin­ger blev hen­tet ind som dan­ser i Ti­vo­li Revy­en i 1957 og se­ne­re som Stig Lom­mer-pi­ge på ABCTe­a­tret, hvor Dirch Pas­ser op­t­rå­d­te. Her faldt de to pla­dask for hin­an­den – og det selv­om Dirch Pas­ser var 15 år ael­dre end Ju­dy. Den i dag 75-åri­ge Ju­dy Grin­ger har kun go­de min­der fra ti­den med sin gam­le ven og ar­bejds­kol­le­ga.

Hav­de det sjovt sam­men

»Jeg sav­ner ham da. Vi hav­de det rig­tig sjovt, når vi var på sce­nen sam­men,« forta­el­ler hun til BT.

Blandt de op­tra­e­den­de på Ave­ny T-sce­nen søn­dag af­ten var blandt an­det sku­e­spil­ler­ne Tom­my Ken­ter og Flem­m­ing Jen­sen, der stod for et hu­mo­ri­stisk åb­nings­num­mer, som var li­ge i Dirch Pas­sers ånd.

Over­skud­det fra bil­letsal­get til showet går ube­skå­ret til Dirch Pas­ser Festi­va­len, der er med til at fi­nan­si­e­re bron­ze­sta­tu­en af Dirch Pas­ser – som dø­de på sce­nen i 1980.

Det er frem­ra­gen­de, at så man­ge af fars gam­le kol­le­ga­er kom­mer for at hyl­de ham. Hvis han hav­de le­vet, hav­de han nok følt sig en lil­le smu­le over­va­el­det Dor­te Pas­ser

FOTOS: UFFE WENG

Dirch Pas­ser eks­ka­e­re­ste og dat­ter, Ju­dy Grin­ger og Dor­te Pas­sers, hil­ste på hin­an­den in­den hyl­dests­howet.

Flem­m­ing Jen­sen. »Jeg nå­e­de ik­ke selv at spil­le sam­men med ham. Men jeg hu­sker ham som pu­bli­kum, når man tog ind og så ham på ABC-Te­a­tret og Ave­ny-Te­a­tret. Det var al­tid en fan­ta­stisk op­le­vel­se,« si­ger sku­e­spil­ler

Ghi­ta Nør­by spil­le­de sam­men med Dirch Pas­ser på bå­de te­a­tret og i spil­le­film – bl.a. i fol­ke­ko­me­di­en ’Ba­ro­nes­sen fra ben­zin­tan­ken’. »Det, at jeg har kendt ham, er det bed­ste min­de, jeg har,« for­tal­te Ghi­ta Nør­by – her med ae­g­te­man­den Svenn Skip­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.