Tru­et på li­vet

Po­li­ti­et sig­ter to per­so­ner for trusler mod Ze­nia Stam­pe

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg | kaak@bt.dk

Mindst to per­so­ner er ble­vet sig­tet for at true den ra­di­ka­le va­er­di­o­rd­fø­rer Ze­nia Stam­pe på li­vet.

Trus­ler­ne blev frem­sat på Fa­ce­book, hvor en af de nu sig­te­de blandt an­det il­lu­stre­re­de med et pi­stol-ikon, at den kon­tro­ver­si­el­le po­li­ti­ker skul­le sky­des.

Ze­nia Stam­pe, der er kendt som en mar­kant stem­me i flygt­nin­ge­de­bat­ten, hvor hun ja­evn­ligt de­ler van­de­ne, hav­de dog ik­ke selv an­meldt no­gen.

Der­for kom det som en over­ra­skel­se, da en be­tjent rin­ge­de og for­tal­te, at po­li­ti­et nu hav­de iden­ti­fi­ce­ret fle­re per­so­ner i den høj­re­o­ri­en­te­re­de grup­pe ’Det na­tio­na­le Dan­mark’, som står bag trusler mod hen­de.

Det vi­ste sig at va­e­re ven­ner til Ze­nia Stam­pe, der hav­de set trus­ler­ne på Fa­ce­book og an­meldt dem til po­li­ti­et.

Og den om­sorg har rørt hen­de, forta­el­ler Ze­nia Stam­pe til BT.

»Jeg blev rørt, for­di jeg sy­nes, det er me­get om­sorgs­fuldt, at der er nog­le an­dre, der pas­ser på mig. Bå­de de ven­ner som har an­meldt det, men og­så myn­dig­he­der­ne, som føl­ger op og pas­ser på os bor­ge­re i Dan­mark,« si­ger hun.

Ze­nia Stam­pe skrev selv om epi­so­den fre­dag på Fa­ce­book. Her for­tal­te hun, at en hav­de skre­vet, at ’jeg skul­le af­li­ves’ og en an­den der med et ’pi­stol-ikon vi­ste, at jeg skul­le sky­des’. Trusler er hver­dag Til BT for­kla­rer Ze­nia Stam­pe, at hun er vant til trusler i et så­dan om­fang, at hun ik­ke la­en­ge­re ta­ger dem så al­vor­ligt. Men den ak­tu­el­le sag har va­e­ret en på­min­del­se.

»Jeg sy­nes plud­se­lig, at jeg kun­ne se det ude­fra på en må­de, som jeg ik­ke har set på det i man­ge år, for­di det er ble­vet hver­dag for mig. Jeg har vaen­net mig så me­get til trusler, at jeg har glemt, hvor prin­ci­pi­elt det i vir­ke­lig­he­den er, og hvor vold­somt det der fo­re­går på net­tet er.«

»Der­for er jeg rig­tig glad for, at der er fulgt op på det her. På mi­ne eg­ne veg­ne, men mest af alt på de­bat­tens veg­ne, for det er jo ik­ke kun mig, der ud­sa­et­tes for den slags trusler. Det gør an­dre, der har de mod­sat­te hold­nin­ger end mig og­så,« si­ger Ze­nia Stam­pe. Trus­sel mod de­mo­kra­ti­et Om­fan­get af chi­ka­ne og trusler som po­li­ti­ke­re ud­sa­et­tes for i mails og på de so­ci­a­le me­di­er har nå­et et så stort om­fang, at for­ske­re har kaldt det en trus­sel mod de­mo­kra­ti­et.

Ze­nia Stam­pe har nu ta­enkt sig at hand­le, når hun frem­over op­le­ver tru­en­de be­ske­der.

’Det nyt­ter åben­bart at mel­de trus­ler­ne til po­li­ti­et. Så det vil jeg gø­re frem­over – bå­de når jeg selv bli­ver tru­et, men og­så når jeg op­le­ver, at an­dre bli­ver tru­et. Og jeg hå­ber, at I vil gø­re det sam­me. Vi skal pas­se på hin­an­den,’ skri­ver po­li­ti­ke­ren på Fa­ce­book.

ARKIVFOTO: JENS NØRGAARD LARSEN

Ze­nia Stam­pe si­ger til BT, at det er al­min­de­ligt, at hun bli­ver tru­et på net­tet en gang om ugen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.