Dan­sker­ne har o

BT - - NYHEDER -

SEXLIV det få bå­de psy­ki­ske og fy­si­ske kon­se­kven­ser. For det før­ste ri­si­ke­rer man at fø­le sig iso­le­ret og de­pri­me­ret og mi­ste en del af livs­gla­e­den. Der­u­d­over er folk, der ik­ke dyr­ker re­gel­ma­es­sig sex, of­te i dår­li­ge­re kon­takt med de­res egen krop, og de ri­si­ke­rer at over­se vig­ti­ge tegn på syg­dom,« si­ger han. Stress øde­la­eg­ger se­xli­vet For de util­fred­se dan­ske­re er der isa­er en år­sag til, at de­res sexliv ik­ke er i top: Stress og uro. Knap hver fjer­de dan­sker an­gi­ver stress, som den ting, der har størst ne­ga­tiv ind­fly­del­se på de­res sexliv, og det kom­mer ik­ke bag på Jep­pe Hald.

»Vi har travlt i hver­da­gen, og der lig­ger et evigt pra­e­sta­tions­pres på os. Vi skal kla­re os godt på ar­bej­det, la­ve sund mad, va­e­re go­de fora­el­dre, lø­be et ma­rat­hon og sam­ti­dig se godt ud. Når vi en­de­lig har tid til at slap­pe af, kan det va­e­re ut­ro­lig sva­ert at la­eg­ge pra­e­sta­tions­pres­set fra os, og så kom­mer vi til at ta­ge det med ind i sove­va­e­rel­set, hvor vi ta­en­ker på at su­ge del­ler­ne ind og ar­bej­der må­l­ret­tet for at op­nå en or­gas­me i ste­det for ba­re at ny­de det,« si­ger Jep­pe Hald. Sju­sket sex Se­xo­log Jo­an Ør­ting tror dog, at der lig­ger me­re i pro­ble­met end blot hver­da­gens stress. Iføl­ge hen­de af­spej­ler pro­ble­met og­så, at kvin­der er godt og grun­digt tra­et­te af må­l­ret­tet sex, der ude­luk­ken­de hand­ler om, at man­den får ud­løs­ning.

»Vi vil have me­re in­ti­mi­tet, me­re na­er­va­er, øjen­kon­takt, øm­hed. For at si­ge det helt fir­kan­tet fo­re­går sex of­test på den må­de, at man­den kl. 22.45 krav­ler ned mel­lem hen­des ben, og slik­ker hen­de, så hun kan kom­me i en fart, og han kan kom­me til fa­det og få sin ud­løs­ning. Det er dét, der er må­let.

Og når han ka­e­lent spør­ger, om hun har lyst til mas­sa­ge, ved hun og­så, hvad der sker, når hun si­ger ja. Sel­ve ud­løs­nin­gen er he­le ti­den må­let. Ef­ter min me­ning er vi ble­vet for sju­ske­de med ero­tik­ken,« si­ger Jo­an Ør­ting.

Sjusk el­ler ej me­ner Jep­pe Hald, at pro­ble­met med dan­sker­nes sexliv

Pe­ter Duus

60 år. Fol­ke­sko­lela­e­rer og­så bør ta­ges al­vor­ligt på sam­funds­ma­es­sigt ni­veau.

»Det er vig­tigt, at der bli­ver skabt en ar­bejds­kul­tur, hvor man ik­ke er tvun­get til at tjek­ke mails i we­e­ken­den og ar­bej­de over hver ene­ste dag. El­lers er det umu­ligt for folk at fin­de de ån­de­hul­ler, som er nød­ven­di­ge for at have et godt sexliv, og vi ri­si­ke­rer at stå til­ba­ge med en ud­bra­endt og de­pri­me­ret be­folk­ning. Det går bå­de ud over den en­kel­te, men det går og­så ud over ar­bejds­mar­ke­det,« si­ger Jep­pe Hald. Sing­le­kul­tur Fø­lel­sen af stress er dog ik­ke den ene­ste fak­tor, der får dan­sker­ne til at gi­ve de­res sexliv en sur smiley. Godt hver tred­je mang­ler gan­ske en­kelt en part­ner.

»Rig­tig man­ge le­ver i dag som sing­ler, og selv om sing­le­li­vet gi­ver mu­lig­hed for en mas­se go­de seksu­el­le op­le­vel­ser, gi­ver det og­så nog­le ud­for­drin­ger. Hvis man hyp­pigt skif­ter part­ner, kan det va­e­re sva­ert at få et godt sexliv, for­di man ik­ke når at la­e­re part­ne­ren or­dent­ligt at ken­de og der­for ik­ke ved, hvil­ke knap­per man skal tryk­ke på,« si­ger Jep­pe Hald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.