Mi­ni­ster lem­per reg­ler­ne i stal­den

BT - - NYHEDER -

LOVAENDRING Mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Larsen (V) vil aen­dre hesteloven, så det bli­ver let­te­re for ri­de­sko­ler at over­hol­de reg­ler­ne. Fle­re ri­de­sko­ler har følt sig så øko­no­misk pres­set af de kom­men­de in­dret­nings­krav til stal­den, at de al­le­re­de har gi­vet op. An­dre har med frygt og ba­e­ven fryg­tet, at luk­nin­gen na­er­mer sig fa­re­tru­en­de.

Der­for frem­sa­et­ter mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster, Es­ben Lun­de Larsen nu et lov­for­slag, der skal let­te på kra­ve­ne.

»Jeg øn­sker ik­ke, at ri­de­sko­ler og an­dre he­ste­e­je­re skal luk­ke en el­lers vel­fun­ge­ren­de stald på grund af for stram­me reg­ler. For ek­sem­pel er der et me­get ri­gidt krav til vin­du­es­a­re­a­lets stør­rel­se i he­stestal­de. Med vo­res lov­giv­ning fjer­ner vi unød­ven­di­ge krav som det­te og fin­der en bed­re ba­lan­ce mel­lem øko­no­mi og dy­re­vel­fa­erd,« si­ger Es­ben Lun­de Larsen. Bran­chen står sam­let En sam­let bran­che står bag de nye reg­ler, forta­el­ler Jør­gen Kold fra he­ste­af­de­lin­gen un­der Land­brug & Fø­de­va­rer.

»Det var først, da he­le bran­chen af he­steav­le­re, ri­despor­ten, trav- og gal­l­op­spor­ten, De Dan­ske Dyr­la­e­ger og He­stens Va­ern blev eni­ge om et sam­let ud­spil til aen­drin­ger i loven, at der ske­te no­get,« si­ger han.

Han for­kla­rer, at der var 200.000 he­ste i Dan­mark i 2008, i dag er der 170.000. Man­ge er holdt op med at pro­du­ce­re nye føl, for­di man har va­e­ret be­kym­ret for frem­ti­den.

An­tal­let af ar­bejds­plad­ser er sam­ti­dig fal­det med 2.500 i sam­me pe­ri­o­de.

»He­ste i Dan­mark bli­ver ho­ved­sa­ge­lig brugt til sport og fri­tid og så en min­dre del til avl. Så det her er en rig­tig god nyhed for al­le de børn, un­ge og de­res fora­el­dre, der har så stor gla­e­de af ri­despor­ten, der er en po­pu­la­er sport i Dan­mark,« si­ger Jør­gen Kold.

For­man­den for Dy­re­e­tisk Råd, Bengt Holst, øn­sker ik­ke at kom­men­te­re lov­for­sla­get, før han har haft lej­lig­hed til at drøf­te det med sin be­sty­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.